Jak pielęgnować dobre projekty? Przewodnik dla Lokalnych Grup Rybackich

Zachęcamy do lektury przewodnika dedykowanego Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) na temat jak pielęgnować dobre projekty, wydanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrektora Generalnego.

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) polega na włączaniu mieszkańców w proces myślenia o tym, co w danej społeczności wymaga zmiany, oraz na zachęcaniu ich do realizowania projektów, które pomogą osiągnąć te zmiany. Lokalne Grupy Rybackie (LGR) dysponują budżetem na wsparcie tych projektów i odpowiadają za to, żeby wykorzystanie tych środków przyniosło maksymalny efekt. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest, aby społeczności i lokalna gospodarka były odporne zarówno na krótkookresowe wstrząsy, jak i na zmiany długofalowe. Radzenie sobie ze zmianą klimatu, rosnącą presją na przyrodę i bioróżnorodność, a także ze wzrostem nierówności dochodowych również wymaga silnych społeczności lokalnych, które będą potrafiły gospodarować swymi zasobami racjonalnie i w sposób zrównoważony. Oznacza to myślenie wychodzące poza utarte schematy, w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów zaspokajania miejscowych potrzeb, zarówno nowych, jak i tych, które istnieją od dawna, ale nie zostały dotychczas zaspokojone.

 

Celem niniejszego przewodnika jest pomoc dla LGR w identyfikacji i wspieraniu najlepszych projektów dla swojej społeczności. Ponieważ każdy obszar jest inny, dany projekt może być dobry w jednym miejscu, a w innym nie. Pracownicy LGR mają do odegrania ważną rolę wyławiania najlepszych pomysłów na projekty, a członkowie LGR zasiadający w organie decyzyjnym powinni wskazać te pomysły, które zasługują na realizację i wsparcie.

 

W przewodniku omówiono następujące tematy:

  1. Ekosystemy w dobrym stanie
  2. Zrównoważona żywność
  3. Rozwijanie przedsiębiorczości
  4. Wymiana pokoleniowa
  5. Wzmacnianie kapitału społecznego i lokalnego zarządzania
  6. Podpowiedzi i wnioski praktyczne dla LGR

 

Pobierz przewodnik w wersji polskojęzycznej

Źródło: Komisja Europejska