Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Współpraca” – Krótkie Łańcuchy Dostaw!

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 12 maja br. upływa termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” – Krótkie Łańcuchy Dostaw, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), tj. krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszące lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujące się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zryczałtowanej.

 

Pomoc jest przyznawana Grupie Operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fun¬dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie (UE) 1305/2013”, jeżeli:

a) w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnią wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
  • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

b) ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440)[1];

c) posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich;

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem:

a) innej grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie (UE) 1303/2013” lub

b) innej grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej ubiegającym się o pomoc lub któremu została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w formie, o której mowa
w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) 1303/2013 ‒ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty w ramach operacji mogą dotyczyć:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun¬kowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.),
 • kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013,
 • zakupu lub instalacji wyposażenia,
 • zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,
 • odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakupu środków produkcji,
 • kosztów bieżących,

– i muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Warunki realizacji operacji

Grupa operacyjna zobowiązana jest opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy, asortyment produktów oferowanych do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie odpowiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna przedkłada Agencji sprawozdania z realizacji planu działania grupy operacyjnej.

Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej.

W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów, przy czym na stronie internetowej należy umieszczać także informacje o sprzedaży prowadzonej przez grupę operacyjną w okresie prowadzenia wspólnej sprzedaży, tj. przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy.

Wniosek o płatność pierwszej transzy składany jest w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
a wniosek o płatność drugiej transzy ‒ po zakończeniu realizacji operacji i spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

 

Kryteria wyboru

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399), tj. na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi:

 • od 6 do 10 rolników – 3 punkty,
 • powyżej 10 rolników – 6 punktów;

2) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi, co najmniej jeden rolnik, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy uczestniczy, w co najmniej jednym systemie jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 449) i posiada w tym dniu ważny certyfikat lub ważne świadectwo, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia – 4 punkty;

3) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi, co najmniej jeden podmiot, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wytwarza produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm. ) i posiada w tym dniu ważny certyfikat, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 – 3 punkty;

4) w wyniku realizacji operacji grupa operacyjna zróżnicuje kanały komunikacji z konsumentem oraz formy sprzedaży przez zastosowanie:

 • aplikacji na urządzenia mobilne – 2 punkt,
 • sklepu internetowego – 3 punkty;

5) w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty;

6) w ramach realizacji operacji przewidziano umieszczenie w ofercie oraz na opakowaniu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oferowanych do sprzedaży, informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty;

7) wykazano, że produkty objęte załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będą oferowane do sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym znajduje się miejsce prowadzenia produkcji przez uczestników operacji – 4 punkty;

8) operacja przewiduje zróżnicowany asortyment produktów oferowanych do sprzedaży obejmujący, co najmniej 3 produkty objęte załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 6 punktów;

9) grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów.

Suma uzyskanych punktów na podstawie powyższych kryteriów wyboru operacji, będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów.

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowana, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacja o kolejności przysługiwania pomocy.

 

Składanie wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może zostać złożony również w formie dokumentu elektronicznego[2] na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. ARiMR/SkrytkaESP – otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Najczęściej zadawane pytania i materiały ze szkoleniaotwórz