„Okienko dla rolnika” – cyfryzacja rolnictwa

Uprzejmie informujemy, iż na portalu Gov.pl  uruchomiona zostanie osobna podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolnika w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”.

W ubiegłym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, zrobiło pierwszy krok w kierunku cyfryzacji rolnictwa, polegało ono na utworzeniu na stronie Gov.pl e-usługi umożliwiającą rolnikom składanie wniosków o oszacowanie strat w ich uprawach spowodowanych suszą. Dzięki temu nie ma już konieczności powoływania przez wojewodów tysięcy komisji, angażowania szeregu osób, a co ważne, ocena poziomu strat w uprawach odbywa się w sposób jednolity, w oparciu o bardzo szczegółowe dane opracowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Cały czas jest udoskonalane to narzędzie. W tym celu IUNG od ubiegłego roku wykorzystuje dane radarowe, które pozwalają na większą precyzję, niż dane pochodzące z naziemnych stacji meteorologicznych.

Uruchomienie tej aplikacji dało wymierne korzyści np. zmniejszenie ilości wypełnianych dokumentów, oszczędności czasu itp. I właśnie dlatego, we współpracy z KPRM, podjęto prace nad rozszerzeniem zakresu usług cyfrowych i spraw, które rolnik będzie mógł załatwić nie wychodząc z domu.

 

Czym będzie Okienko dla rolnika

„Okienko dla rolnika” ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwienia różnych spraw przez rolników.

– „Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, np. przez profil zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwić wiele spraw w zakresie rolnictwa” podkreślił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Grzegorz Puda.

Poprzez integrację różnych systemów i baz danych poszczególnych instytucji, rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do wniosku, który będzie miał zamiar złożyć. To pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwienie konkretnej sprawy. Dodatkowo planowane jest uproszczenie i usprawnienie niektórych już teraz udostępnianych usług świadczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy poszczególne Inspekcje.

 

Zaangażowane instytucje

Dwa tygodnie temu (15 kwietnia 2021 r.) zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, które pozwoli na opracowanie i udostępnienie wybranych usług cyfrowych dla rolnika w ramach tzw. „Okienka dla Rolnika”. Oprócz MRiRW oraz KPRM w projekt zostały zaangażowane również Jednostki Podległe i Nadzorowane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.:

 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Głównym Inspektoratem Weterynarii,
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
 • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Co na początek?

Budowa usług cyfrowych jest procesem złożonym, wymagającym przebudowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach. Dlatego w ramach „Okienka dla Rolnika” na chwilę obecną zostały wybrane kilka usług, które chcemy wdrożyć w ciągu 1-1,5 roku. Będą to usługi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków formą elektroniczną i będą dotyczyły wniosku:

 • o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego;
 • rolniczego handlu detalicznego (RHD);
 • zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy;

▪ wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury (renty);

▪ zgłaszanie umów cywilnoprawnych;

 • wniosku o dopłatę do materiału siewnego;
 • wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego;
 • wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych oraz
 • systemu obsługi producentów ekologicznych.

 

E-recepta weterynaryjna

Dodatkowo, w ramach Porozumienia (poza wydzieloną strefą „Okienka dla Rolnika”) planowane jest modyfikacja systemu eRecepty na potrzeby leczenia zwierząt. Rozszerzenie systemu eRecepta, który jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP – pacjent.gov.pl), o recepty wydawane przez lekarzy weterynarii. Dzięki rozszerzeniu będzie można pobrać, przeglądać, a przede wszystkim realizować recepty wystawione przez lekarza weterynarii.

 

Źródło: MRIRW