Spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest szersze przedstawienie celów przedsięwzięcia i zasad rządzących udziałem w postępowaniu publicznym 72/21/PU – „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. W szczególności omówione zostaną oczekiwania wobec potencjalnych Wnioskodawców oraz   najważniejsze aspekty związane z procesami przygotowania wniosków o udział w przedsięwzięciu przez Wnioskodawców.

 

Podczas spotkania przedstawiciele NCBR przedstawią i omówią:

 • zagadnienie merytoryczne przedsięwzięcia:
  • cel przedsięwzięcia,
  • charakterystyka lokalizacji modernizowanego systemu ciepłowniczego,
  • wymagania obligatoryjne i konkursowe,
  • etapy realizacji
 • zasady ujęte w umowie i regulaminie, skupiając się w szczególności na zagadnieniach:
  • prawo własności intelektualnej,
  • ścieżki komercjalizacji technologii,
  • sposobu wypłaty i zabezpieczenia zaliczek,
  • warunków współpracy między stronami.

Spotkanie odbędzie się 5 maja, w godzinach 10:00 – 13:00, on-line na platformie Teams. Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszeniu chęci udziału, przesłane drogą elektroniczną na adres: zuzanna.biernacka@ncbr.gov.pl

Zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2021 r., godz. 10:00. Istotne jest otrzymanie od NCBR potwierdzenia zgłoszenia. Udział w spotkaniu nie wymaga wnoszenia przez uczestników jakichkolwiek opłat.

 

„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” to nowe przedsięwzięcie NCBR, które realizowane są w formule zamówień przedkomercyjnych. W centrum programów opartych na tej nowej formule leży określone wyzwanie, które nie może zostać rozwiązane za pomocą dostępnych narzędzi i środków. Celem jest więc wypracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowych rozwiązań dla konkretnie zdefiniowanego problemu. NCBR występuje w roli zamawiającego przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który definiuje wyzwanie badawcze, którego wynik będzie stanowił nowy impuls rozwojowy w sektorze rozwiązań związanych z ciepłownictwem.

 

Przedsięwzięcie jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (Poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr POIR 04.01.03-00-0001/16).

Więcej informacji o „Ciepłowni Przyszłości”

 

 

Źródło: NCBR