O innowacjach w magazynie Rural Connections

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem magazynu Rural Connections, poświęconym wzajemnemu powiązaniu środowiska naturalnego, nowej Wspólnej Polityce Rolnej  i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

W szczególności polecamy artykuły dotyczące tematyki związanej z wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich:

  • Inteligentne wsie.

 

  • Aktualne informacje od EIP-AGRI – EIP-AGRI podejmuje praktyczne wyzwania gospodarowania glebami, aby poprawić ich zdrowie. Seminarium EIP-AGRI promuje innowacje na rzecz zdrowych gleb w Europie.

 

  • Strategia „Od pola do stołu” – majaca 5 celów: zapewnienie Europejczykom dostępu do zdrowej, niedrogiej i zrównoważonej żywności; walkę ze zmianą klimatu; ochronę środowiska i utrzymanie bioróżnorodności; zapewnienie sprawiedliwych zysków ekonomicznych w łańcuchu żywnościowym; oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.

 

  • Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Ta nowa ogólnounijna strategia zmierza do ustanowienia obszarów chronionych na co najmniej 30% obszarów lądowych i 30% obszarów morskich w Europie, odbudowy zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich w całej Europie oraz udostępnienia 20 mld EUR rocznie na bioróżnorodność z różnych źródeł, w tym z funduszy UE oraz z finansowania krajowego i prywatnego. Strategia ta zapewni UE wiodącą rolę na świecie pod względem przeciwdziałania globalnemu kryzysowi bioróżnorodności.

 

  • Kobiety jako czynnik innowacji społecznych na obszarach wiejskich.

 

  • Szybsze łącza internetowe na obszarach wiejskich – Jak zapewnić szybkie łącza internetowe obszarom wiejskim? Refleksje i działania sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO).

 

Pobierz magazyn Rural Connections  w wersji polskojęzycznej.