Projekt Grupy Operacyjnej EPI „Gardena”

Zachęcamy do zapoznania się z projektem  realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI „Gardena” pod nazwą: „Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans„.

 

Termin realizacji projektu: od 2020-02-13 do 2022-11-30

 

Opis projektu:

Celem głównym operacji jest upowszechnianie prośrodowiskowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez opracowanie dedykowanych metod uprawy i przechowywania oraz marketingu dla innowacyjnej odmiany ziemniaka ′Gardena′, wysoko odpornej na zarazę ziemniaka. Opracowane zostaną: Konwencjonalna technologia produkcji sadzeniaków uwzględniająca optymalizację liczby pędów oraz ograniczenie występowania chorób w okresie wegetacji. Konwencjonalna technologia uprawy na cele jadalne uwzględniająca optymalizację nawożenia azotem, zagęszczenie pędów, ochronę przed chorobami oraz sposoby łagodzenia skutków stresów. Ekologiczna technologia produkcji sadzeniaków ukierunkowana na zapobieganie występowaniu chorób w okresie wegetacji i maksymalizację udziału frakcji sadzeniakowej w plonie. Ekologiczna technologia uprawy na cele jadalne uwzględniająca sposoby łagodzenia skutków stresów oraz strategię utrzymania wysokiej zdrowotności roślin w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu bulw Technologia przechowywania bulw z wykorzystaniem przyjaznego dla środowiska nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem lub naturalnego preparatu na bazie ekstraktu z grejpfruta do odkażania sadzeniaków, w celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych i utrzymania wysokiej jakości materiału sadzeniakowego. Dedykowana strategia marketingowa oparta na współdziałaniu podmiotów (instytucji naukowych, doradczych, rolników i przedsiębiorców) w łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem wieloaspektowej analizy rynku (producentów i konsumentów), innowacyjnych rozwiązań w produkcji (konwencjonalnej i ekologicznej) oraz w przechowalnictwie.

 

Największe korzyści:

Rolnicy – Dzięki nowym technologiom uprawy odmiany odpornej na zarazę ziemniaczaną (ekologicznej, konwencjonalnej, na sadzeniaki, na cele jadalne) możliwa będzie poprawa efektywności produkcji, poszerzenie rynków zbytu oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Hodowcy/właściciele przechowalni – Nowe, przyjazne dla środowiska technologie przechowywania, ograniczające występowanie chorób i zwiększające trwałość przechowywanych sadzeniaków umożliwią ograniczenie strat i zużycie pestycydów w przechowalnictwie. Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw – Zastosowanie kompleksowej strategii marketingowej angażującej rolników, przedsiębiorców, instytucje doradcze i naukowe, w celu promocji prośrodowiskowych rozwiązań w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka umożliwi zwiększenie rozpoznawalności, wiarygodności i konkurencyjności na rynku. Konsumenci – Wdrożenie prośrodowiskowych technologii uprawy i przechowywania oraz zintegrowanej strategii marketingowej, uwzględniającej analizę potrzeb i preferencji konsumentów, zwiększy dostęp do surowców spożywczych o pożądanych parametrach jakościowych oraz ułatwi identyfikację ich pochodzenia.

 

Źródła finansowania: 1. Działanie Współpraca, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (w tym środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i środki z budżetu państwa), 2. Środki własne Konsorcjantów

 

Budżet projektu: 2 997 602,58 PLN

Obszar realizacji: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY, PL61 REGION KUJAWSKO-POMORSKIE, PL613 PODREGION BYDGOSKO-TORUŃSKI, PODREGION ŚWIECKI

 

Strona internetowa: https://projektgardena.pl/