Raport końcowy – Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności

Grupy fokusowe EIP-AGRI to grupy wybranych na określony czas ekspertów, którzy zajmując się konkretnym tematem, dzielą się z innymi ekspertami swoją wiedzą i doświadczeniem. Każda grupa analizuje możliwości znalezienia i zastosowania innowacyjnych rozwiązań przy rozwiązywaniu praktycznych problemów, opierając się także na doświadczeniach uzyskanych przy pracy nad innymi, podobnymi projektami. Każda grupa fokusowa EIP-AGRI spotyka się dwa razy, a efektem tych spotkań jest raport dotyczący efektów i rekomendacji na przyszłość. Grupy fokusowe EIP-AGRI analizują wyniki badań, omawiają zredagowane dokumenty, wybierają najlepsze praktyki i w konsekwencji kierunkują dalsze prace badawcze, tak by pomogły rozwiązać problemy praktyczne w tym sektorze, związane z produkcją, przetwarzaniem, konsumpcją, transportem lub innymi kwestiami (więcej informacji ).

 

Nadrzędnym celem działania tymczasowej Grupy Fokusowej EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności było: określenie głównych potrzeb lub instrumentów niezbędnych do realizacji produkcji i sprzedaży w formie KŁŻ, co powinno zwiększyć dochody gospodarstw rolnych; zwrócenie uwagi na czynniki, które obecnie utrudniają tworzenie i skuteczne oddziaływanie KŁŻ i sformułowanie zaleceń dotyczących rozwiązywania tych problemów.

 

Raport koncentruje się na opisie sposobów tworzenia i uzyskiwania wsparcia dla wspólnych działań, w których więcej niż jeden rolnik, producent żywności, organizacja lub osoba zgadzają się na współpracę w celu opracowania krótkich łańcuchów dostaw żywności dla obopólnych korzyści producenta i konsumenta.

Opisuje różne korzyści wynikające ze współpracy w tej dziedzinie, w tym:
– poprawa jakości produktów wprowadzanych na rynek – zysk konsumenta,
– zmniejszenie kosztów produkcji przez współdzielenie zasobów przez producentów i przetwórców,
– utrzymanie lokalnej infrastruktury przetwórstwa (np. rzeźnie we współpracy z hodowcami),
– zwiększenie potencjału negocjacji grup producentów,
– zmniejszenie konkurencji pomiędzy producentami,
– wzajemna pomoc i współpraca w trudniejszych okolicznościach – zwalczanie izolacji i stresu.

 

Raport opisuje także wyzwania stojące przed uczestnikami KŁŻ, w zakresie współpracy dotyczącej specyfikacji produktu, dostępu do rynku, logistyki i dystrybucji. Dostarcza przykładowych, niezbędnych dokumentów, zawiera studium przypadku, identyfikuje czynniki sprzyjające odniesieniu sukcesu, a także bariery. I w końcu formułuje propozycje dotyczące dalszych badań.

Dla „grup operacyjnych” może stanowić dokument pomocniczy do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i współpracy różnych podmiotów KŁŻ.

 

Raport ten podkreśla, że rozwój możliwości KŁŻ nie ograniczają się do zwiększania wielkości poszczególnych przedsiębiorstw. Zwiększanie możliwości można również osiągnąć poprzez proliferację, koordynację, łączenie czy współdziałanie wielu uzupełniających się inicjatyw na małą skalę. Inicjatywy takie przyjmują różnorodne formy organizacyjne, w tym małych i mikro przedsiębiorstw, przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorstw działających w interesie społeczności, spółdzielni o różnych formach i inicjatyw społecznych, a wszystkie one mogą być prowadzone w obszarach wiejskich i miejskich.

 

Więcej szczegółów:

Raport

Załączniki do raportu