Opracowanie metody identyfikacji odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „Genotypowanie pszenicy ozimej” pn. „Opracowanie metody identyfikacji odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce„.

Wysoka wartość użytkowa pszenicy zwyczajnej sprawia, że każdego roku do Krajowego Rejestru (KR) trafia od kilku do kilkunastu nowych odmian. Zgłaszane do rejestracji rody hodowlane muszą spełniać zarówno wymagania co do odrębności, wyrównania i trwałości ale i również posiadać odpowiednio wysoką wartość gospodarczą konieczną by skutecznie konkurować na rynku. Wraz ze wzrostem liczby odmian i stale zawężającą się pulą genową wykorzystywaną w tworzeniu odmian coraz trudniej jest skutecznie porównywać nowo zgłoszoną odmianę z innymi dostępnymi odmianami. Charakterystyka rejestrowa nowych odmian polega najczęściej na precyzyjnym opisie jej cech morfologicznych, fizjologicznych zarówno na poziomie jakościowym jak i ilościowym. Istotnym elementem usprawniającym proces analizy odrębności nowej odmiany byłoby stwierdzenie zróżnicowania na poziomie genetycznym. Takie charakterystyki wprowadzają zagraniczne firmy hodowlane, dzięki czemu mają pewność, że ich nowa odmiana jest na pewno odrębna od innych. Rolnik czy producent rolny, kupujący kwalifikowany materiał siewny od przedsiębiorstwa specjalizującego się w nasiennictwie chciałby mieć pewność, że jest to dokładnie ta odmiana, którą wybrał. Szczególnie jeśli wybrana odmiana posiada specyficzne właściwości np. jakościowe, które są wymagane przez przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego. Uprawa innej, nieodpowiedniej, odmiany mogłaby spowodować nieosiągnięcie zakładanych parametrów jakościowych, a co za tym idzie wymierne straty finansowe. Rozwiązaniem opisanych wyżej problemów będzie opracowanie technologii tworzenia profili DNA odmian, która umożliwi ich identyfikację i rozróżnianie na bazie stabilnych markerów molekularnych.

Rezultatem opisywanej operacji będzie opracowana technologia identyfikacji odmian pszenicy. Metoda umożliwi szybką i stosunkowo tanią identyfikację odmian. Dużą zaletą metody jest również jej wysoka precyzyjność. Zarówno producenci zbóż jak i hodowcy będą mogli skorzystać z opracowanego narzędzie, które z dużą dokładnością pozwoli na określenie odmiany badanej pszenicy. Rezultatem operacji będzie opracowanie profili DNA dla kolekcji odmian pszenicy oraz rodów hodowlanych. Te gotowe wzorce będą mogły być bezpośrednio wykorzystywane do przyrównania profilu DNA „niepewnej” odmiany z wzorcami odmian certyfikowanych. Wykorzystanie opisywanej metody w hodowli pszenicy może mieć szerokie zastosowanie umożliwiając wykazanie odrębności genetycznej nowych odmian. Wyniki operacji zostaną opublikowane i rozpowszechnione na łamach czasopism naukowych i popularnonaukowych.

 

Czas realizacji operacji: od 2021-01-01 do 2022-12-31

Źródła finansowania operacji: Środki EFFROW i krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 1 327 779 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul Słowackiego 17, 71-434 Szczecin. Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Chościan, Barzkowice.

Strona internetowa: www.genotypowaniepszenicy.pl