Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich realizuje operację dotyczącą tematyki agroleśnictwa w Polsce jako najważniejszej innowacji w rolnictwie.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości oraz potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach rolniczych i zalesionych. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką.

W ramach operacji wydana zostanie w tym temacie publikacja, odbędą się dwa szkolenia oraz powstaną dwa filmy promujące agroleśnictwo. Operacja została podzielona na dwa etapy.

W roku 2020 wydano publikację nt. agroleśnictwa, zrealizowano film promujący agroleśnictwo oraz przeprowadzono szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tematyką agroleśnictwa.

W 2021 roku zrealizowany zostanie drugi film promujący agroleśnictwo oraz przeprowadzone zostanie drugie szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tematyką agroleśnictwa.

Operacja jest dedykowana doradcom rolniczym, rolnikom, przedstawicielom nauki, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji rządowej i samorządowej. Publikacja zostanie rozdystrybuowana do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, MRiRW, Izb Rolniczych oraz Szkół Rolniczych.

1. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polscelink zewnętrzny – film promocyjny
2. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polscelink zewnętrzny – materiały webinarium
3. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polscelink zewnętrzny – webinarium