V Forum Wiedzy i Innowacji – relacja

W dniach 8-9 grudnia 2020 r. odbyło się V Forum Wiedzy i Innowacji zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięło w nim udział 367 osób. Byli to doradcy, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolnicy, przedstawiciele nauki, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie zostało zrealizowane w formie webinarium.

V Forum Wiedzy i Innowacji otworzyła Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Pan Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przywitał uczestników wydarzenia.

Forum rozpoczęto sesją plenarną. Wykład wprowadzający zaprezentował prof. Szczepan Figiel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie z pn. „Innowacje w rolnictwie kluczem do poprawy jego konkurencyjności”. Kolejnym prelegentem był Bogdan Pomianek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przestawił strategiczne wyzwania dla rolnictwa w Polsce w świetle nowej WPR. Przestawił cele zreformowanej WPR oraz stan prac nad Planem Strategicznym. Ostatnie wystąpienie w ramach sesji plenarnej, które przedstawił Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie było poświęcone działaniom Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zaprezentował główne cele, strukturę SIR i przykłady zrealizowanych operacji.

Kolejnym punktem programu V Forum był panel dyskusyjny moderowany przez prof. Tomasza Stuczyńskiego w którym przeanalizowano możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. Istotnym problemem panelu były również ograniczenia jakie pojawiają się przy wdrożeniu takich rozwiązań. W panelu uczestniczyli przedstawiciele doradców, naukowców oraz rolników.
Kolejna część V Forum Wiedzy i Innowacji umożliwiła wzięcie udziału uczestnikom w panelach tematycznych nt.

  1. Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej,
  2. Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej,
  3. Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności,
  4. Innowacyjne technologie OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko.

W ramach V Forum Wiedzy i Innowacji został zorganizowany konkurs pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.
Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Do konkursu zostało zgłoszonych 35 prac konkursowych.
Na podstawie głosowania uczestników V Forum Wiedzy i Innowacji zostały wyłonione 3 zwycięskie projekty oraz 2 wyróżnienia. Glosowanie odbyło się na pomocą aplikacji ClickMeeting zliczającej wyniki głosownia.
Laureatami w konkursie zostali:

  • Miejsce I – E-usługi doradcze z wykorzystaniem dronów – Projekt SmartAgriHubs – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  • Miejsce II – Wiśnia bez pestki – Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  • Miejsce III – Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy – Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

Wyróżnienie I – Poszerzenie oferty szkoleniowej dla odbiorców usług – Szkolenia zdalne dla rolników – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Wyróżnienie II – Pradawne Ziarno – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie

Drugi dzień V Forum Wiedzy i Innowacji rozpoczął się od podsumowania paneli tematycznych prezentowanych przez ich moderatorów.

Następnie Aleksander Bomberski przedstawił innowacyjne rozwiązania w ramach Grup Operacyjnych. Szczegółowo opowiedział o działaniu „Współpraca” oraz zapoznał uczestników Forum z projektami, które w jego ramach mogą być realizowane.

Na zakończenie wydarzenia zaprezentowano wyniki głosowania konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.