Zastosowanie białka owadziego w żywieniu zwierząt – konferencja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na konferencję pn.: Zastosowanie białka owadziego w żywieniu zwierząt, realizowaną w ramach projektu badawczego GOSPOSTRATEG pt: „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z wynikami realizacji projektu. W ramach którego została opracowana  strategia  rozwoju  produkcji  białka owadów w celu  poszukiwania alternatywnych źródeł białka w stosunku do śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej  z  przeznaczeniem  na  pasze.

Zadania projektu obejmowały przeprowadzenie badań, na podstawie których nastąpiła selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach krajowych. Określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz zasad  jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na tej podstawie dokonano analizy  opłacalności  zastosowania  technologii produkcji PAP wraz z wytyczania w jaki sposób tę technologię zastosować.

Jednocześnie chów owadów może stać się ciekawą alternatywą na wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z przemysłu rolno – spożywczego.

Program konferencji

L.p. Temat

1.

Zagospodarowania ubocznych produktów przemysłu spożywczego i paszowego oraz odpadów spożywczych w hodowli owadów.

2.

Charakterystyka entomologiczna, fizjologia i rozwój hodowli dwóch gatunków owadów Hermetia Illucens i Tenebrio Molitor w skali fermowej i domowej.

3.

Sytuacja w branży hodowli owadów w Polsce, Europie i świecie. Prace legislacyjne UE w zakresie wykorzystania owadów na cele paszowe i żywnościowe.

4.

Praktyczne aspekty założenia i prowadzenia hodowli Mącznika młynarka.

5.

Owady w przyrodzie i życiu człowieka.

Czas trwania szkolenia 9:30-16:00

Konferencja odbędzie się w dniu 28 października 2020r, w CDR w Brwinowie.

  • Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 października 2020r
  • Forma zgłoszenia: wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: m.borzadek@cdr.gov.pl w formie edytowalnej „doc” oraz skanu w pdf lub jpg
  • Liczba miejsc na konferencji – 40
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Koszty: udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Podczas konferencji będą obowiązywały zasady związane z organizacją wydarzeń w czasie epidemii wirusa COVID-19, w tym m.in. zachowanie dystansu min. 1,5 metra między uczestnikami, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia