Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb

W dniach 24-25 września 2020 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach operacji z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR pn.”Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds.Wody (LPW)” zorganizowało  drugie z zaplanowanych szkoleń pn.”Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb”.

W szkoleniu wzięło udział około 40 doradców z całej Polski, którzy wzbogacili swoją wiedzę dzięki znakomitym wykładowcom, m.in. w tematyce: Funkcje wody w środowisku przyrodniczym i w krajobrazie rolniczym, susze w Polsce i systemy monitorowania sytuacji agrometeorologicznej w Polsce i za granic, zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i kierunki działań na rzecz ich ochrony, skutki degradacji gleb i gruntów w wyniku braku wody- Przeciwdziałanie skutkom suszy, struktura upraw i odmiany roślin sprzyjające gospodarce wodnej, praktyki agroekologiczne oraz praktyki rolno-leśne (agroleśnictwo) – ochrona zasobów wód i ich jakości i wiele innych ciekawych tematów.