Gospodarowanie wodą w lasach – relacja ze szkolenia

Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce pogłębianie się kryzysu związanego z dostępem do wody. Aby oszczędzać wodę należy podjąć działania edukacyjne, informacyjne a następnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wspólnie z ośrodkami doradztwa rolniczego rozpoczęło pilotażowy projekt powołania Lokalnych Partnerstw ds. Wody łączących lokalne społeczności związane z gospodarką wodną jako dobrem wspólnym.

Celem tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest zorganizowanie  pierwszej w Polsce sieci współpracy miedzy lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej.

W ramach operacji SIR p.n. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)” Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przewiduje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego  z tematyki  racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Jednym z tych szkoleń było webinarium  pn. „Gospodarowanie wodą w lasach”, organizowane przez Centrum  w dniu 14 września 2020 roku. Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Frydel, wieloletni nadleśniczy, praktyk prowadzący wykłady, pokazy terenowe i seminaria z zakresu małej retencji.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie: stosunki wodne na terenach leśnych
  2. Gospodarowanie wodą na terenach rolniczych – przyleśnych i zalesianych w celu poprawy stosunków wodnych i  zwiększenia zasobów dyspozycyjnych wody.
  3. Zagospodarowanie gruntów/terenów leśnych w celu utrzymania wody.

Szkolenie było  skierowane do osób których zadaniem jest inicjowanie lokalnych działań w zakresie gospodarki wodnej, to znaczy, do  doradców ds. wody z ośrodków doradztwa rolniczego, koordynatorów Lokalnych Partnerstw Wodnych z ośrodków doradztwa rolniczego  oraz doradców z Zespołu ds. wody   z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i oddziałach. W listopadzie 2020r. planujemy powtórzenie tego szkolenia dla doradców.