ARiMR ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów w ramach działania M16 „Współpraca” – wnioski można składać od 29 czerwca 2020 do 24 lipca 2020.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

‒ nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ tworzenia lub rozwoju:

a) krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.)- zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013, lub

b) rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

‒ dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych   załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

1) wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej – etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w szczególności w zakresie:

         a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia, oraz
b) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,

2) opinii eksperckiej – etap rozpatrywania w zakresie:

         a) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji, jeżeli taka zasadność nie podlegała ocenie w ramach pkt 1 lit. b,
b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,
c) wniosku o płatność,
d) ponownego rozpatrzenia sprawy,
e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.

Zasady wyboru ekspertów i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-ekspertem-w-ramach-dzialania-wspolpraca-kandydaci-moga-skladac-wnioski-od-dnia-29.html

fot. Gerd Altmann, Pixabay