Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają rolników ekologicznych do udziału w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2020 ROKU.

Konkurs jest częścią projektu pn. „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów” realizowanego przez CDR Oddział w Radomiu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem Konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W Konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo, na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu, do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r., o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2016 poz. 356; 1176; 2017 poz. 60; 624);
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.
  •  nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 – 2019.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 2020