Nabór wniosków dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku (Projekt Smart Rural 21) zakończony.

Termin składania wniosków do uczestnictwa we wspieranym przez Komisję Europejską projekcie Smart Rural 21 już upłynął. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem: w całej Europie złożono 736 wniosków, z czego 14 z Polski.

Przypomnijmy o czym jest projekt: Smart Rural to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych Interwencji Wspólnej Polityki Rolnej w inteligentne wioski.

Wioska jest idealna do projektu, jeżeli:

  • potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,
  • ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,
  • posiada odpowiednie, możliwe do mobilizacji zasoby ludzkie na rzecz procesu inteligentnej wioski,
  • skorzystałaby ze specjalnego wsparcia eksperckiego do opracowania planów rozwoju wsi,
  • ma pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) – jednak nie jest to warunkiem wstępnym,
  • najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski – jednak nie jest to warunek wstępny,
  • jest otwarta na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.

W ramach projektu 17 wsi otrzymuje wytyczne i wsparcie techniczne. Wybrano już 5 wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a wnioski kolejnych 12 wiosek są obecnie oceniane przez zespół ekspertów projektowych, a ich ostateczny wybór zostanie dokonany do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną bezpośrednio poinformowani.

Projekt, koordynowany przez Grupę E40, ma na celu promowanie i inspirowanie wiosek do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej Europie, a także do wyciągania wniosków i wspierania przyszłych interwencji Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących inteligentnych wiosek. Wszystkie 17 wiosek w całej Europie w całym projekcie otrzyma wsparcie techniczne.

Więcej na stronie Projektu Smart Rural: https://www.smartrural21.eu/about