Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej obchodzony jest już po raz dwudziesty!

Dzisiaj 22 maja 2020 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity). Święto różnorodności biologicznej ustanowione zostało 20 grudnia 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ , aby upamiętnić konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której międzyrządowa grupa robocza w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna jest fundamentem życia i jest zarówno dla ludzi jak i dla środowiska niezbędna do walki ze zmianami klimatu. Ochrona zdrowia ludzi jest niezwykle ważna i podtrzymuje naszą gospodarkę. Jednak zdaniem naukowców różnorodność biologiczna obniża się w zastraszającym tempie powodując, że każdego dnia na ziemi wymiera 200 gatunków.

Zgodnie z międzynarodowym celem uzgodnionym w 2010r., Unia Europejska jest zaangażowana w działania minimalizujące straty różnorodności biologicznej poprzez tworzenie swojej właściwej strategii różnorodności biologicznej. Ponieważ ten ustanowiony cel dobiega końca w roku 2020, UE zamierza przyjąć nową strategię z odnowionym zobowiązaniem.

W grudniu 2019 r., Rada Europy wezwała Komisję do opracowania ambitnej, realistycznej i spójnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, będącej głównym elementem europejskiego zielonego ładu. Komisja Europejska przedstawiła w maju 2020 r. swój wniosek dotyczący strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030.

W 2011 roku, UE przyjęła strategię różnorodności biologicznej, zgodnie ze swoim zobowiązaniem na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, aby powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE oraz pomóc powstrzymać utratę różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r. Oprócz strategii, wysiłki UE na rzecz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych opierają się na ambitnych przepisach, takich jak dyrektywa ptasia i siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej.

Prawodawstwo obejmujące takie sektory, jak zanieczyszczenie, inwazyjne gatunki obce i zmiany klimatu przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, eliminując przyczyny jej utraty.

UE odgrywa również aktywną rolę na szczeblu międzynarodowym, pomagając w wypełnianiu globalnych zobowiązań w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Więcej: www.consilium.europa.eu/en/policies/biodiversity