Czerwcowe warsztaty EIP-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla” w Estonii – wyślij zgłoszenie do 30 marca 2020

W dniach 17–18 czerwca 2020 r. Komisja Europejska i punkt usługowy EIP-AGRI organizują w Estonii warsztaty „W kierunku rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla”. To interaktywne wydarzenie poświęcone jest sieciowaniu i wymianie doświadczeń między projektami dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań, systemów rolniczych i praktyk przyczyniających się do optymalizacji bilansu węgla w europejskich systemach rolniczych. Tematyka warsztatów jest ściśle powiązana z głównymi priorytetami politycznymi Komisji, w szczególności z inicjatywą europejskiego zielonego ładu mającą na celu neutralność klimatu do 2050 r.

Uczestnikami będą rolnicy i organizacje rolników, leśnicy, badacze, grupy operacyjne EIP-AGRI, MŚP, doradcy, uniwersytety, organizacje badawcze i technologiczne, sieci obszarów wiejskich oraz każdy, kto może być zaangażowany w odpowiednie projekty lub ma doświadczenie w projektowaniu i/lub wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, systemów lub praktyk rolniczych przyczyniających się do zmniejszenia śladu węglowego sektora rolnego w całej Europie.

Zakres i cele warsztatów

Rolnictwo i zmiany klimatu są ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony rolnictwo jest jednym z głównych źródeł dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4), dwóch gazów cieplarnianych, ale jednocześnie ma ogromny potencjał do sekwestracji i magazynowania węgla w roślinach, drzewach i glebach. Bardziej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla rolnictwo jest możliwe, jeśli zastosowane zostaną odpowiednie praktyki zarządzania gospodarstwami w celu optymalizacji bilansu węgla w systemach rolniczych. Mogą one obejmować na przykład praktyki mające na celu zmniejszenie emisji CH4 u zwierząt gospodarskich, praktyki, które skutkują zmniejszonym zużyciem środków produkcji rolnej (np. paliwa, pestycydy, nawozy) lub praktyki, które pomagają utrzymać węgiel magazynowany w glebie.

Tematem warsztatów będzie przejście do neutralności węglowej w rolnictwie poprzez:

  • Praktyki zarządzania glebą, uprawami i zwierzętami gospodarskimi, które utrzymują i zwiększają poziom węgla w glebie.
  • Praktyki zarządzania gospodarstwem, takie jak rolnictwo mieszane, rolno-leśne, agroekologiczne i rolnictwo ekologiczne, które promują dywersyfikację systemów rolniczych i przynoszą inne korzyści środowiskowe, takie jak zwiększona różnorodność biologiczna, zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
  • Produkcja zwierzęca, która minimalizuje emisję węgla lub metanu (np. rozbudowane systemy, zarządzanie obornikiem).
  • Efektywność zasobów w rolnictwie, w szczególności w odniesieniu do stosowania nawozów, środków ochrony roślin, energii i innych środków produkcji rolnej (np. zużycie paliwa). Metody i narzędzia oceny emisji dwutlenku węgla i sekwestracji na poziomie gospodarstwa.
  • Ponadto wnioski z warsztatów mają na celu promowanie przyjęcia tych praktyk w terenie, czemu może również sprzyjać zielony ład i przyszłe plany strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Horyzont Europa, ze względu na potencjał tych praktyk do przyczynienia się do osiągnięcia celów przekrojowych WPR oraz poprawę odporności i wydajności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej systemu rolnictwa.

Ogólne cele warsztatów

Ogólnym celem warsztatów jest promowanie tworzenia sieci między grupami operacyjnymi EIP-AGRI i innymi innowacyjnymi projektami dotyczącymi praktyk w kierunku rolnictwa bardziej neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to wzajemne poznawanie się, znajdowanie typowych problemów, dzielenie się dobrymi praktykami i innowacjami oraz badanie możliwości przyszłej współpracy i wymiany wiedzy. Wydarzenie ma również na celu promowanie przyjęcia neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla praktyk rolniczych, które przynoszą również inne korzyści dla środowiska, takie jak zwiększona różnorodność biologiczna, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Wreszcie warsztaty zapewnią zainteresowanym stronom przestrzeń do zaproponowania i omówienia przyszłych potrzeb badawczych w tej dziedzinie.

Szczegółowe cele warsztatów to:

  • identyfikacja wspólnych wyzwań, barier, czynników stymulujących i zachęt
  • poszukiwanie potencjalnych rozwiązań dla wspólnych wyzwań
  • wymiana dobrych praktyk i analiza czynników ich sukcesu
  • łączenie uczestniczących projektów w celu promowania dalszej współpracy
  • zrozumienie elementów niezbędnych do przyspieszenia wdrażania praktyk i rozwiązań oraz poprawy środowiska dla wspierania innowacji

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić przed 30 marca 2020 i jest on dostępny po wejściu w odpowiednie wydarzenie na następującej stronie:
https://ec.europa.eu/…/agri…/en/event-type/eip-agri-workshop