Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie – relacja z konferencji

W dniach 6-7 października 2019r, odbyła się konferencja pt. Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele MRiRW, ARiMR, instytutów naukowych, uczelni rolniczych, doradztwa jak również sami rolnicy.

Celem konferencji było upowszechnienie informacji na temat działania PROW Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych, a także wzmocnienie tworzenia się sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w demonstracjach organizowanych w ramach XXI Dniach Kukurydzy województwa mazowieckiego i łódzkiego w miejscowości Skrzelew. Demonstracje odbyły się na polach doświadczalnych gospodarza XXI Dni Kukurydza Pana Tadeusza Szymańczaka. Rolnicy, producenci, doradcy obecni na XXI Dniach kukurydzy mieli możliwość zapoznania się z szeroką gamą odmian kukurydzy oraz nowoczesnymi technologiami dotyczącymi uprawy kukurydzy w tym z uprawą i zbiorem kukurydzy z wykorzystaniem rolnictwa precyzyjnego. Głównym celem organizowanych od lat Dni Kukurydzy jest prezentowanie nowych osiągnięć nauki i techniki, zapewnienie możliwości wymiany poglądów pomiędzy naukowcami a rolnikami. Wszystko po to, aby zdobyta wiedza mogła być wykorzystana w gospodarstwach rolnych. W ramach pokazów na poletkach doświadczalnych wyeksponowano prawie 80 odmian kukurydzy różnych hodowców. Odbyły się też pokazy zbioru kukurydzy i pracy nowoczesnych maszyn rolniczych. Wyniki plonowania różnych odmian można było obserwować na telebimie. Od godziny 12:00 w specjalnie przygotowanym namiocie rozpoczęła się konferencja „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie”. Gości powitała Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Tadeusz Szymańczak – gospodarz XXI Dni Kukurydzy . Tego dnia swoimi doświadczeniami z funkcjonowania gospodarstw demonstracyjnych na Węgrzech podzieliła się Viktoria Dorka Vona ze Stowarzyszenia Csernozjom. Jest ona doradcą na Węgrzech i w swoim wystąpieniu podkreśliła jak dużą rolę we wdrażaniu innowacji do rolnictwa odgrywają demonstracje. Następnie Marek Krysztoforski z CDR oddział Radom odniósł się do roli gospodarstw demonstracyjnych w realizowanych projektach międzynarodowych. Po krótce przedstawił systemy doradztwa w różnych krajach w Europie, w tym podkreślił rolę demonstracji. Dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualne zagadnienia i technologiczne aspekty w uprawie kukurydzy. W części wykładowej uczestniczyli zarówno osoby, które zgłosiły się na konferencje jak również inne zainteresowane osoby biorące udział w XXI Dniach Kukurydzy. W tym dniu specjalnie dla uczestników konferencji firmy wystawiające się na XXI Dniach Kukurydzy takie jak: CLASS, ROLMECH, FMC AGRO, BAYR, zaprezentowały swoje najnowsze osiągnięcia techniczne. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Kamil Szymańczak opowiedział o funkcjonowaniu gospodarstwa demonstracyjnego w Skrzelewie jak również o wykorzystaniu elementów rolnictwa precyzyjnego w uprawie i zbiorze kukurydzy.

Drugi dzień konferencji, po przywitaniu gości przez Ireneusza Drozdowskiego – Dyrektora CDR w Brwinowie, rozpoczęła Pani Katarzyna Boczek – Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie wystąpieniem – Idea gospodarstw demonstracyjnych. Pani Dyrektor Boczek była też prowadzącą konferencję. Następnie Pani Agnieszka Leszczyńska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła założenia działania “Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Temat wzbudził duże zainteresowanie osób uczestniczących w konferencji. Maciej Szłykowicz – Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podzielił się doświadczeniami z funkcjonującej Wielkopolskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych, która w obecnej formie funkcjonuje od 2012 roku i należy do niej 96 gospodarstw o różnym profilach produkcji. Następnie  w trzech blokach tematycznych wystąpili przedstawiciele Instytutów Naukowych, Uczelni Rolniczych i rolnicy prowadzący demonstracje. W bloku tematycznym „Rola gospodarstw demonstracyjnych w działaniach Instytutów Naukowych” głos zabrali: Józef Zych przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ze Słupi Wielkiej, dr Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania oraz dr Wojciech Nowicki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na rolę Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz współpracę z gospodarstwami funkcjonującymi przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i gospodarstwami indywidualnymi. Podkreślili, że skuteczne wdrażanie innowacji w rolnictwie powinno opierać się na demonstracjach i ważne jest aby sieć gospodarstw demonstracyjnych powstała jak najszybciej. W bloku tematycznym: Transfer wiedzy przez demonstracje – uczelnie rolnicze, wypowiedzieli się: Paweł Wołoszyn – Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej oraz Jacek Wawrzynowicz – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obydwaj Panowie podkreślili, że istotną rzeczą transferu wiedzy są szkolenia przez demonstracje zarówno w gospodarstwach przynależących do uczelni jak w gospodarstwach indywidualnych. W trzecim bloku tematycznym: Przykłady funkcjonujących gospodarstw demonstracyjnych w kraju, zaprezentowali się rolnicy. Gospodarstwo Grzegorza Łuczaka należy do Wielkopolskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych. Innowacją w gospodarstwie jest uprawa kukurydzy pod folią. Pan Łuczak podzielił się z uczestnikami konferencji wynikami produkcji w tym systemie uprawy jak również opowiedział o demonstracjach jakie prowadzi w swoim gospodarstwie zarówno dla doradców jak i rolników ze swojego regionu. Natomiast pan Henryk Pawelec prowadzi gospodarstwo rolne w województwie lubelskim i jako jeden z nielicznych rolników w Polsce posiada cały system rolnictwa precyzyjnego począwszy od poboru prób gleby poprzez uprawę, nawożenie, ochronę a zakończywszy na zbiorach czyli monitoringu plonu. Pan Pawelec pomaga gospodarstwom w zaopatrzeniu się w odpowiedni sprzęt pozwalający na bardzo dokładne zastosowanie nawozów, środków ochrony roślin , precyzyjnego siewu. Prowadzi szkolenia dla rolników i doradców. Jest zainteresowany przystąpieniem do sieci gospodarstw demonstracyjnych w Polsce. Na zakończenie Katarzyna Ambryszewska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawiła wyniki z grup warsztatowych, powołanych w ramach operacji „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie” (konferencja była jednym z elementów operacji). Do tej pory odbyło się jedno spotkanie w ramach warsztatów, gdzie m.in. zwrócono uwagę na priorytetowe zagadnienia w rolnictwie związane z potrzebą demonstracji jak również na kryteria doboru gospodarstwa do przeprowadzenia efektywnej demonstracji z uwzględnieniem specyfiki gospodarstwa. Warsztaty mają na celu wypracowane założeń i opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego efektywne upowszechnianie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie oraz ułatwić dostęp do sieci gospodarstw demonstracyjnych rolnikom, podmiotom doradczym, jednostkom naukowym, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz innym podmiotom zainteresowanym wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie” ma na celu wzmocnienie tworzenie się sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transferu wiedzy poprzez wspieranie i promowanie współpracy wielopodmiotowej i taka współpraca została nawiązana m.in. poprzez zrealizowaną konferencję.