Kodeks amoniakowy oraz Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającej na celu ochronę wód przez zanieczyszczeniami azotanami

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej dot. ograniczenia emisji amoniaku .

Dokument został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu. opisano niskoemisyjne techniki rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz niskoemisyjne systemy utrzymywania i żywienia zwierząt. Wskazano również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego.

 

W Kodeksie znajdują się również liczne odesłania do rekomendacji zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

 

Obydwa dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli ma ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

 

Wdrożenie praktyk ujętych w ww. dokumentach są kluczowe dla ograniczenia emisji amoniaku z działalności rolniczej oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy NEC.

 

Źródło: MRiRW