Rośliny lecznicze i kosmetyczne – Grupa Fokusowa EIP-AGRI

W dniach 14-16 maja 2019 r.  odbyło się w Setubal (Portugalia) pierwsze spotkanie Grupy Fokusowej EIP-AGRI EC Rośliny lecznicze i kosmetyczne”.

 

Grupa Fokusowa  „Rośliny lecznicze i kosmetyczne”  została stworzona przez DG AGRI EC  jako międzynarodowa grupa  ekspertów i praktyków, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z uprawą, zbiorem ze stanowisk naturalnych, przetwórstwem, obrotem surowcami oraz produkcją różnych kategorii produktów otrzymywanych na bazie roślin leczniczych i przyprawowych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej – rolnicy, naukowcy z różnych dziedzin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, słowem fachowcy związani profesjonalnie z problematyką roślin zielarskich, którzy pracują wspólnie na spotkaniach plenarnych , a pomiędzy nimi pracują w podgrupach,  w sposób interaktywny.

Celem Grupy Fokusowej „Rośliny lecznicze i kosmetyczne” jest opracowanie innowacyjnych propozycji rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i społecznych, które będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi rynku roślin leczniczych w Unii Europejskiej.

Eksperci  mają opracować ramowy plan i wytyczne dla zrównoważonego rozwoju upraw i przetwórstwa roślin leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych w krajach członkowskich.

 

Grupa Fokusowa  „Rośliny lecznicze i kosmetyczne” podjęła pracę nad następującymi zagadnieniami:

1. Rynek, produkt zielarski, uczestnicy rynku,

2. Rolnicy, plantatorzy i zbieracze ziół – potencjał dla rozwoju lokalnego i wzrostu innowacyjności,

3. Uprawa i zbiór roślin leczniczych, a rozwój bioróżnorodności  oraz zarządzanie ryzykiem dla ekosystemu,

4. Specyficzne wymagania surowców i produktów zielarskich – jakość, bezpieczeństwo, skuteczność w różnych łańcuchach produkcji,

5. Zbiór surowców roślinnych ze stanowisk naturalnych – ocena zasobów, analiza pochodzenia i metody uniknięcia nadmiernej eksploatacji,

6. Innowacje w uprawie i zbiorze roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych,

7. Innowacje w suszarnictwie i przetwórstwie po zbiorze roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych,

8. Transfer wiedzy, szkolenia i edukacja uczestników łańcucha produkcji oraz innych potencjalnych interesariuszy.

 

W ciągu ostatnich lat światowy rynek leków i suplementów diety, wytwarzanych z roślin leczniczych przyrasta dynamicznie, a wraz z rosnącym popytem stwarza szansę do rozwoju i specjalizacji upraw roślin leczniczych i przyprawowych oraz podniesienia innowacyjności  sektora przetwórstwa i produkcji surowców zielarskich.

Uprawa roślin leczniczych ma w Polsce bogatą tradycję, a obecnie stwarza szansę dywersyfikacji produkcji rolnej i poprawy rentowności gospodarstw różnej wielkości w oparciu o odpowiednią strategię, dostosowaną do specyfiki upraw i potrzeb przetwórcy i klienta finalnego.

Zadaniem Grupy Fokusowej jest znalezienie praktycznych rozwiązań i sprawdzonych modeli współpracy, które przyczynią się do rozwoju łańcuchów producenckich oraz dalszego rozwoju rynku roślin leczniczych i kosmetycznych w krajach Unii.

Dla mnie osobiście do ważnych zadań Grupy Fokusowej należą: analiza warunków i możliwości efektywnej współpracy pomiędzy „praktykami (m.in. rolnikami, zbieraczami, przetwórcami)  i  badaczami”, perspektywy rozwoju potencjalnych łańcuchów producenckich oraz znalezienie sposobów wsparcia dla istniejących, efektywnych rozwiązań, pod kątem transferu wiedzy oraz technologii dostosowanych do potrzeb rolników i przetwórców.

 

 

Autor: Robert Księżopolski, rolnik, lekarz medycyny, absolwent studiów podyplomowych SGGW oraz Instytutu Żywności i Żywienia, współpracownik CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ekspert Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Rośliny lecznicze i kosmetyczne”, koordynator podgrupy: Zbiór surowców roślinnych ze stanowisk naturalnych.

kontakt: robertksi@gmail.com