Grupa Operacyjna EPI – Konsorcjum Agrointegracja

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną EPI – „Konsorcjum Agrointegracja” innowacjami w zakresie efektywności uprawy międzyplonowej z przeznaczeniem na paszę oraz uprawy kukurydzy w technologii pasowej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła.

 

  1. Tytuł operacji:

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych.

 

  1. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji:

Praktyka rolnicza

 

  1. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji):

11.06.2018-10.06.2020

 

  1. Źródła finansowania operacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Współpraca, środki własne

 

  1. Całkowity budżet operacji:

2302673 zł

 

  1. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji.

2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

63-740 kobylin, Kuklinów 38

 

  1. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Projekt polega na współpracy biura doradztwa rolniczego z 6 rolnikami i przedsiębiorcą kategorii MSP. W projekcie zostaną przeprowadzone prace rozwojowe prowadzone przez Lidera Konsorcjum na polach i w nieruchomościach udostępnionych przez rolników będących partnerami konsorcjum oraz przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach projektu przez partnera konsorcjum. Prace rozwojowe wymagają zakupu następujących materiałów w ilości 6 kpl (po 1 na każdego rolnika): materiał siewny (mieszanka międzyplonowa i kukurydza), materiał nawozowy, bydło – odsadki. Według strategii lidera konsorcjum uzyskane już wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwie rolnym Wojciecha Styburskiego, przyniosą pozytywny skutek w gospodarstwach o podobnym profilu i strukturze produkcji i są podstawą do przeprowadzenia prac rozwojowych i opracowania metodyki, która pozwoli zaoferowanie udoskonalonej usługi siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu (innowacyjna mieszanka międzyplonowa Futternova) przy jednoczesnym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładnikowym. Prace rozwojowe dotyczyć będą efektywności uprawy międzyplonowej z przeznaczeniem na paszę oraz uprawy kukurydzy w technologii pasowej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła. Finalnym rezultatem projektu ma być pokazanie efektywności w żywieniu i obsadzaniu zwierząt bazującej na podłożu ekonomicznym w 2 aspektach: intensywnej uprawie międzyplonu (wiosna-jesień) oraz zasiewu kukurydzy bezpośrednio w darń. Proponowane modele analizy efektywności: 1) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie tylko kukurydzę i paszę treściwą, 2) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 50%) oraz kukurydzę i paszę treściwą , 3) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 100%) oraz paszę treściwą i produkty żywieniowe z pominięciem kukurydzy np. wysłodki buraczane.

Projekt na dzień 13.03.2019 r. jest w zaawansowanej fazie realizacji tj. przeprowadzono już zasiew mieszanki międzyplonowej i jej pierwszy pokos oraz zakupiono odsadki mięsne do prowadzenia prac rozwojowych. Dokonano też konkurencyjnego trybu wyboru dostawców maszyn stanowiących inwestycję w projekcie i zostały one dostarczone zgodnie z terminem tj do 15.01.2019 r. Kolejnym krokiem będzie siew kukurydzy wraz z nawożeniem pól.

 

  1. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

Projekt przyczyni się do wsparcia sektora rolnictwa – głównie producentów rolnych. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu pozwolą na efektywną produkcję bydła opasowego jako wypadkową zastosowania wysokojakościowej paszy objętościowej z międzyplonów oraz alternatywnego dochodu w gospodarstwie wynikłego z uprawy kukurydzy po zbiorze międzyplonu. W wyniku zastosowania rozwiązań będących rezultatem operacji tj. usługi siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu (innowacyjna mieszanka Futternova) przy jednoczesnym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładnikowym oraz dobrych praktyk producenci rolni lepiej wykorzystają dostępne zasoby a gospodarstwa będą bardziej rentowne i konkurencyjne. Wzrost konkurencyjności będzie dotyczył także przedsiębiorstw świadczących usługi rolnicze, którzy zdecydują się na wykorzystywanie technologii (maszyn) użytych w projekcie. Jak potwierdziła opinia o innowacyjności zaproponowane przez konsorcjum Agrointegracja rozwiązanie stanowi innowację poprzez horyzontalne, wieloaspektowe spojrzenie i połączenie wszystkich elementów projektu w spójną, jednolitą całość.

 

  1. Adres strony internetowej dotyczącej operacji:

www.agroinnowacja.pl

www.facebook.com/agroinnowacja

 

[1] )  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1  i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.