Grupa Operacyjna EPI – ModernHatchEPI.eu

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną EPI – ModernHatchEPI.eu  innowacjami w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów umożliwiającymi zwiększenie poprawy ich jakości, zmniejszenie śmiertelności i zwiększenie ich dobrostanu.

 

  1. Tytuł operacji:

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem piskląt.

  1. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji:

Wylęg piskląt, szczęśliwe pisklęta, wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy, kurczaki bez antybiotyków, Rezolucja PE z 25 X 2018r..

  1. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji):

15.05.2018 – 14.05.2019

  1. Źródła finansowania operacji:

Środki własne, bankowy kredyt inwestycyjny, pomoc unijna.

  1. Całkowity budżet operacji:

26 232 388,00 PLN

  1. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

– PL 524 opolski,

– PL 523 nyski,

– PL 514 miasto Wrocław.

  1. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Celem operacji jest wykreowanie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie” charakteryzującego się lężeniem w warunkach podwyższonego dobrostanu w porównaniu z tradycyjnym systemem lężenia, mniejszym poziomem stresu oraz uzyskiwaniem w okresie odchowu na fermach tuczowych korzystniejszych parametrów produkcyjnych wyrażających się wyższymi przyrostami masy ciała, niższym wykorzystaniem paszy oraz wyższą odpornością na choroby i związanym z tym mniejszym zużyciem antybiotyków.

Pisklęta klute w innowacyjnej „technologii troskliwego wylęgu” (Hatch-care) są zdrowsze niż pisklęta klute w klasycznej technologii.

Dzieje się tak gdyż:

– pisklęta mają od razu dostęp do paszy i wody pobierane w dogodnym dla nich czasie,

– wczesne pobranie paszy wspomaga wchłanianie treści woreczka żółtkowego w którym znajdują się substancje odżywcze i przeciwciała decydujące o odporności piskląt,

– wczesne pobranie paszy stymuluje układ pokarmowy do rozwoju,

– wczesne pobranie wody i paszy zapobiega odwodnieniu i uszkodzeniom przewodu pokarmowego przez wydzielający się kwas w żołądku,

– pisklęta znajdują się w osobnej oświetlonej komorze w której mogą się poruszać, nawiązywać kontakty socjalne, jeść i pić,

– mniejszy poziom stresu związany z lepszymi warunkami umożliwia optymalny rozwój układu odpornościowego, hormony stresu (kortykosterydy) wpływają negatywnie na narządy limfatyczne (śledziona, bursa Fabrycjusza, grasica),

– sprawniejszy układ immunologiczny w naturalny sposób zwalcza zakażenia, co bezpośrednio przekłada się na brak konieczności stosowania antybiotyków w pierwszych dniach tuczu, a przy zachowaniu właściwych warunków środowiskowych na fermie umożliwia odchów bez stosowania antybiotyków.

Działania są zbieżne z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 25 października 2018 roku.

  1. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

Niższy koszt produkcji kilograma mięsa brojlera. Zmniejszenie lub eliminacja potrzeby zastosowania antybiotyku w hodowli brojlera. Dobrostan i szczęśliwe pisklę. Zwiększona jakość mięsa.

 

  1. Adres strony internetowej dotyczącej operacji:

www.modernhatchepi.eu

[1] )  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1  i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.