Grupa Operacyjna EPI – Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI – Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy dotyczącym opracowania i wdrożenia kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.

 

  1. Tytuł operacji : „ Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.
  2. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: agroleśnictwo, zioła, Dolina Zielawy, polikultura, uprawa współrzędna
  3. Okres realizacji operacji: 12.06.2018 r. – 11.07.2021 r.
  4. Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki własne partnerów Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”
  5. Całkowity budżet operacji : 1 054 328,80 zł
  6. Obszar na poziomie NUTS 3: PL-311 powiat bialski.
  7. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów (1000–1500 znaków):

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.

Zgodnie z założeniami operacji rolnik będzie produkował surowce pochodzące z upraw współrzędnych i monokulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. do produkcji herbatki i przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Receptura produktów zostanie opracowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która przeprowadzi również badania w zakresie opracowania agrotechniki, doboru gatunków, sposobów suszenia, oceny jakościowej uzyskanych surowców oraz ich wykorzystania w nowych produktach. Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadzi badania w zakresie: opracowania mapy gleby w wersji elektronicznej gospodarstwa; opracowania systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie; badania gleb pod względem chemicznym i fizycznym oraz potrzeb nawadniania; analizy warunków agroklimatycznych; (opady, temperatura przy gruncie i na wysokości 2 m); analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie; analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla przetwórstwa (emisja gazów cieplarnianych technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyjnej technologii suszenia z technologią z wykorzystaniem peletu). Wyniki analizy będą podstawą opracowania ulepszonej metody marketingu produktów końcowych tj. herbatki i przyprawy.

  1. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

W ramach operacji, której Liderem jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zostaną opracowane i wdrożone dwa nowe produkty w postaci herbatki z suszonych owoców oraz przyprawy, które będą sprzedawane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. Do ich skomponowania zostaną użyte gatunki dotychczas nie stosowane w takim przetwórstwie. Zostaną opracowane dwie nowe praktyki rolne: agrotechnika uprawy w polikulturze z czarnym bzem oraz różą owocową (pomarszczoną i dziką), roślin cieniolubnych dziko rosnących, będących gatunkami zagrożonymi i/ lub chronionymi: miodunki plamistej, maliny moroszki i przetacznika leśnego oraz agrotechnika monokultury dla uprawy roślin dziko rosnących: pokrzywy zwyczajnej, rzepika pospolitego i  ostrożenia warzywnego. Zostanie także opracowana i wdrożona nowa metoda organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym, dzięki stworzeniu systemu GIS dla gospodarstwa. Ponadto zostaną opracowane i wdrożone: nowa metoda organizacji i zarządzania produkcją (w tym badanie emisyjności, opłacalności, sposobów suszenia i parametrów urządzeń suszących) w mikroprzedsiębiorstwie oraz udoskonalona metoda marketingu nowych produktów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową metodę organizacji i zarządzania. W ramach operacji zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy, który zostanie poddany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów polikulturowych, zwanych też rolno-leśnymi (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących, zagrożonych i/ lub chronionych gatunków w innych regionach Polski i poza jej granicami. Odbiorcą wyników operacji będzie rolnik oraz  przetwórca z sektora rolno – spożywczego.

  1. Adres strony internetowej dotyczącej operacji: www.lubelskieziola.iung.pl