Grupa Operacyjna EPI-Boguchwała

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną EPI – Boguchwała innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie uprawy róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale. Zakres prac związanych z projektem jest dość szeroki, obejmuje zarówno modernizację gospodarstwa ogrodniczego jak i przeprowadzenie szeregu badań w obiekcie szklarniowym i na roślinach.

 

  1. Tytuł operacji:

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale

 

  1. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji:

Róża, temperatura, wilgotność, klimat, szklarnia, zamgławianie

 

  1. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji):

28 maj 2018r. – 27 luty 2019

  1. Źródła finansowania operacji:

Środki własne, pomoc unijna

 

  1. Całkowity budżet operacji:

1 747 802,00 zł

 

  1. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

powiat rzeszowski PL823, powiat skierniewicki PL 715

 

  1. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Celem Projektu jest wykazanie efektywności, wydajności, produktywności roślin oraz wysokiej jakości róży ciętej w letniej uprawie szklarniowej, w warunkach dużego nasłonecznienia przy zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji róż ciętych – wysokociśnieniowego systemu zamgławiania. Jest to innowacyjny system umożliwiający lepszą kontrolę mikroklimatu w szklarni, tj. optymalnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, dzięki czemu w obiekcie szklarniowym możliwe będzie utrzymanie najkorzystniejszych warunków dla uprawy róż. Zakres prac jest dość szeroki, obejmuje zarówno montaż systemu zamgławiającego, którego działanie będzie sterowane za pomocą komputera klimatycznego, jak i przeprowadzenie szeregu badań w obiekcie szklarniowym i na roślinach, m.in. kontrola klimatu szklarni, pomiary cech fizjologicznych roślin oraz cech jakościowych kwiatów róż. Takie innowacyjne rozwiązanie technologiczne w uprawie róż pozwoli uzyskać wysokiej i dobrej jakości plon kwiatów w okresie, gdy panują wysokie temperatury. Przyczyni się to też do wzrostu trwałości. Przedłoży się to na osiągnięcie relatywnie wyższego zysku ze sprzedaży kwiatów w okresie, w którym warunki panujące w szklarni nie pozwalają na uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu kwiatów róż. Na końcowy rezultat Projektu będą składały się również takie wartości, jak: wzrost popytu na wytworzony produkt; większe zainteresowanie konsumentów rodzimym produktem; zainteresowanie innych producentów kwiatów.

 

  1. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej):

Realizowana w ramach projektu inwestycja (system zamgławiania) doprowadzi do podniesienia rentowności produkcji wraz ze wzrostem jakości róży ciętej, a tym samym wzrostu konkurencyjności tej produkcji na trudnym rynku kwiaciarskim. Zastosowanie innowacyjnej metody zraszania pozwoli również na efektywniejsze zużycie wody i nawozów mineralnych oraz uzyskanie lepszej kondycji i zdrowotności roślin. Oczekuje się, że na końcowy wynik projektu będą składały się takie wartości, jak: wzrost popytu na wytworzony produkt, możliwość uprawy róży przy zastosowaniu innowacyjnej technologii w szczególności w okresie letnim, umożliwiającej wytworzenie produktu wysokiej jakości, zapewniający wysoką podaż na rynku i tym samym spowoduje wzrost zainteresowania konsumentów rodzimym produktem, który będzie atrakcyjniejszy (lepsze wybarwienie kwiatów, trwalszy) od innych kwiatów róż dostępnych na rynku.

9. Adres strony internetowej dotyczącej operacji:

http://epi-boguchwala.pl 

 

 

[1] )  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1  i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.