Seminarium EIP-AGRI z zakresu digitalizacji rolnictwa UE i obszarów wiejskich

W dniach 12-13 grudnia 2018r.  w  Antwerpii odbyło się seminarium dotyczące wielopoziomowej strategii digitalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich pt. „Multi-level strategies for digitising agriculture and rural areas” zorganizowane przez Europejskie partnerstwo innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), w którym udział wzięło ponad 120 uczestników z każdego państwa członkowskiego UE.

W pierwszym dniu przedstawiono prezentację strategii cyfrowej transformacji łańcucha wartości dla sektora rolno-spożywczego regionu Andaluzji, z której to można było dowiedzieć się, że digitalizacja jest kluczowym elementem rozwoju rolnictwa, a modernizacja sektora rolnego musi być bardziej ambitna, natomiast osiągnięcie najlepszej jakości/wartości innowacji jest możliwe tylko poprzez współpracę. Następnie przedstawiono ramy UE dotyczące cyfryzacji w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich. Podkreślono w nich, że odblokowanie potencjału cyfryzacyjnego w UE jest możliwe wyłącznie przy planowaniu strategicznym, wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz poprzez badania i innowacje.

Dalsza część seminarium obejmowała pracę w grupach kilkuosobowych, w których to trzeba było skupić się na strategicznych celach, jakie powinien zawierać plan digitalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich wraz z ustaleniem głównych elementów tego planu . Do elementów tych  zaliczyliśmy m.in. usprawnienie systemu doradztwa, edukacje kadry i rolników, czy też wysokiej jakości infrastrukturę komunikacyjną, natomiast jednym z strategicznych celów  powinno być odpowiednie zidentyfikowanie interesariuszy digitalizacji wraz z określeniem ich potrzeb oraz kształtowanie i projektowanie ekosystemu uwzględniającego społeczne i ekonomiczne potrzeby.

W drugi dzień seminarium miała miejsce otwarta sesja/dyskusja na której to ustalono że należy skupić się na cyfryzacji rolnictwa UE poprzez zdefiniowanie jasnych zasad, reguł nie tylko odgórnie ale na każdym poziomie administracyjnym.

Seminarium można podsumować stwierdzeniem, że digitalizacja rolnictwa i obszarów wiejskich możliwa jest poprzez edukację, rozpoznanie potrzeb społeczeństwa i budowę infrastruktury przy odpowiednim nakładzie finansowym, realizowanej na każdym poziomie administracyjnym (UE, państwa, regionu, subregionu itd.).

Finalne efekty pracy w grupach jak i całego seminarium zostaną przedstawione w raporcie dostępnym w późniejszym terminie na stronie internetowej EIP-AGRI.