Konferencja wodna – nabór zakończony

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konferencję  pn. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, służącą   umożliwieniu bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wiedzy różnych podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r. w Polanicy-Zdrój.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności: rolników, przedstawicieli związków branżowych i grup producentów rolnych, przedstawicieli instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, w tym samorządów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie pokrywa również koszty noclegu (w pokojach dwuosobowych) oraz wyżywienia uczestników – zgodnie z programem konferencji.

Rekrutacja: wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: m.poplewska@cdr.gov.pl  do dnia 6 września 2018 r. do godziny 12.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji będzie decydowała kolejność przesłanych zgłoszeń. Dodatkowo pierwszeństwo w udziale mają osoby zgłaszające się na trzy dni konferencji. O zakwalifikowaniu uczestnictwa zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym.

 

Konferencja realizowana jest w ramach operacji pn. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu: upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na terenach rolniczych; propagowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami; propagowanie współpracy między jednostkami naukowymi, rolnikami, doradcami rolniczymi, instytucjami z branży wodnej i samorządami w zakresie wykorzystania wody w różnych dziedzinach gospodarki narodowej; diagnozę obszarów problemowych związanych z gospodarowaniem wodą na obszarach wiejskich, wymagających zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz wielopodmiotowej współpracy.

Informacji na temat konferencji udziela: Daria Mularczyk-Mędza, tel. 22 623 28 35.

ramowy program konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa