Instytut przyjazny działaniu „Współpraca”

W dniu 20.03.2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia grup operacyjnych EPI z wykorzystaniem środków działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Prowadzenie badań aplikacyjnych i adaptacyjnych przystosowujących wyniki badan naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki. Ponadto Instytut prowadzi dokształcanie podyplomowe oraz specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii, jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, prowadzi urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej. W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady reprezentujące określone dyscypliny naukowe, jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego i higiena pasz oraz zakłady chorób poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, pszczoły), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami.

Spotkanie zorganizował oraz prowadził Pan prof. dr hab. Jacek Kuźmak Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. W spotkaniu uczestniczyło 18 pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie. Prowadzone prace oraz dorobek naukowy powodują, że Instytut jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych grup operacyjnych, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Informację na temat działania „Współpraca” przekazał zatrudniony w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie broker innowacji Ireneusz Drozdowski. Część wykładową uzupełniła bogata, merytoryczna dyskusja związana z interpretacją przepisów, doświadczeniami z pilotażowego naboru oraz planowanymi zmianami przepisów w kolejnym naborze wniosków. Ważnym zagadnieniem była analiza możliwych operacji, w których liderem lub uczestnikiem mógłby być Instytut. Na spotkaniu pojawiły się propozycje nowych operacji do działania „Współpraca”, które będą przedmiotem analizy zespołów naukowych Instytutu oraz specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego. Spotkanie potwierdziło otwartość kierownictwa Instytutu do udziału we wszelkich przedsięwzięciach związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem grup operacyjnych EPI, dało podstawy do efektywniejszego transferu wiedzy i innowacji ze świata nauki do praktyki.