Relacja z konferencji panelowej pn. Forum Wiedzy i Innowacji

W dniach 8-9 listopada 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w Paprotni koło Warszawy konferencję panelową pn. Forum Wiedzy i Innowacji, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konferencji uczestniczyło 220 osób w tym doradcy, przedstawiciele instytucji i jednostek naukowych oraz ponad 30 podmiotów produkujących środki i urządzenia do produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego a także reprezentanci branżowych związków rolniczych.

W spotkaniu wzięli również udział: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Milan Kouril broker innowacji z Czech, który zaprezentował już działające w jego kraju grupy operacyjne. Gościem honorowym Forum był Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister zwrócił uwagę na duży udział doradztwa we wsparciu małych i średnich gospodarstw, podkreślił również wagę spotkania w odniesieniu do możliwości nawiązania kontaktów, które w przyszłości będą mogły zaowocować utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.

Podczas „Forum Wiedzy i Innowacji” stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz o innowacjach. Celem konferencji było też dostarczenie doradcom pracującym bezpośrednio z rolnikami jak najwięcej aktualnych informacji, wiedzy od firm i naukowców biorących udział w Forum, do wykorzystania w pracy doradczej oraz stworzenie warunków do nawiązania kontaktów, mogących w przyszłości zaowocować utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”. Przedstawiciel MRiRW omówił aktualne prawodawstwo w zakresie realizacji działania 5 „Współpraca” PROW 2014-2020.

W trakcie Forum odbyły się dwie sesje plenarne, które prowadził prof. dr hab. Stanisław Krasowicz z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach a także sześć odbywających się równolegle sesji panelowych, w zakresie: nawozy i nawożenie, nasiennictwo, pasze, innowacje w ochronnie roślin, innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw rolniczych oraz przetwórstwo na poziomie gospodarstwa.

Sesja panelowa. Panele: Prowadzący:
Nawozy i nawożenie – prezentowały się firmy i naukowcy:

 1. K+S Polska sp. z o.o.
 2. Stefan Pietrzak, Marek Urbaniak
 3. Grupa Azoty
 4. Adam Jeznach
 5. Yara

prof. Wojciech Lipiński
Dyrektor Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Innowacje w ochrony roślin – prezentowały się firmy:

 1. INNVIGO Sp. z o.o.
 2. BASF Polska
 3. BAYER
 4. Ciech R&D
 5. Syngenta Polska

prof. Marek Mrówczyński
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Nasiennictwo – prezentowały się firmy:

 1. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 2. Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR
 3. KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
 4. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
 5. Poznańska Hodowla Roślin

dr Tadeusz Oleksiak
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Pasze – prezentowały się firmy:

 1. Agripak Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Alltech
 3. Claas

dr Marcin Gołębiewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw rolniczych – prezentowały się firmy:

 1. Amazone
 2. Agro Sadki, Bogart
 3. Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.
 4. Horsch
 5. Kuhn

prof. dr hab. Janusz Smagacz
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa – prezentowały się firmy:

 1. Dar Ogrodu
 2. PUHP Eko Garden
 3. Investpol Consulting Sp. z o.o.
 4. P.P.U.H. Scorpion
 5. SPO-REM sp. z o.o.
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W trakcie sesji panelowych firmy produkujące na rzecz rolnictwa zaprezentowały oferowane innowacyjne rozwiązania, odbyła się również dyskusja nad kierunkami rozwoju i możliwościami współpracy. Konferencję zakończyła sesja posterowa która umożliwiła bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji dotyczących najnowszych trendów i osiągnięć w prezentowanych dziedzinach.

„Forum wiedzy i innowacji” dzięki uczestnictwu szerokiego grona przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedsiębiorców rolnych oraz przedstawicieli branżowych związków rolniczych umożliwiło wymianę doświadczeń i informacji dotyczących najnowszych trendów i osiągnięć w sektorze rolnym. Ciepłe słowa i wyrazy uznania, otrzymane od uczestników umocniły nas w przekonaniu, że nasze działania służą doradcom w pracy i zacieśniają kontakty.

Do pobrania:

Wstęp Forum moderator

Wstęp Innowacje w ochronie roślin moderator

Wstęp innowacyjne rozwiązania w agrotechnice moderator

Wstęp Nasiennictwo moderator

Wstęp Nawozy i nawożenie moderator

Wstęp Pasze moderator

Wstęp Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa moderator

Podsumowanie Forum Wiedzy i Innowacji

Prezentacja podsumowująca – Panel Nasiennictwo

Prezentacja podsumowująca – Panel Innowacyjne Rozwiązania w Agrotechnice

Prezentacja podsumowująca – Panel Nawożenie

Prezentacja podsumowująca – Panel Przetwórstwo

Prezentacja podsumowująca – Panel Innowacje w ochronie roślin

Prezentacja podsumowująca – Panel pasze

Prezentacja Kouril Milan – broker innowacji