Relacja z konferencji – Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”. Wydarzenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Była to pierwsze wydarzenie podejmujące ważny temat zasobów wody w rolnictwie, w organizację którego zaangażowali się przedstawiciele różnych środowisk związanych z rolnictwem. 

Celem konferencji była przede wszystkim wymiana wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, a także upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na obszarach rolniczych oraz nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz samorządami terytorialnymi.

Wśród uczestników znaleźli się rolnicy i przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Instytutów i uczelni wyższych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Spółek Wodnych, stacji chemiczno-rolniczych, doradztwa prywatnego i państwowego, samorządów, organizacji, związków branżowych i zrzeszeń rolników.

Tematyka poruszana podczas pierwszego dnia konferencji skupiała się m.in. na wpływie zmian klimatu na zasoby wody w rolnictwie, roli urządzeń melioracji wodnych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym, monitoringu suszy, problemach gospodarki wodnej na obszarze zlewni rzek i rowów melioracyjnych, dostępności zasobów wód powierzchniowych dla rolnictwa w okresach niedoborów, innowacyjnych metodach tworzenia małej retencji oraz środkach finansowych wspierających rolników w doskonaleniu gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przy użyciu instrumentów wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiono także cele, zadania i strukturę Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako instrumentu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcję wspieranie innowacji i transferu wiedzy w rolnictwie – na przykładzie tworzonej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim.

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy równoległe sesje plenarne poświęcone problematyce zasobów wody w rolnictwie: Gospodarka wodna – problemy hydrologiczne (Prowadzący: prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach), Gospodarka wodna – agrotechnika (Prowadzący: prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Kostrzewa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Gospodarka wodna – produkcja roślinna (Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Żurek, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB). Podczas podsumowania konferencji przedstawiono wnioski z sesji plenarnych oraz prowadzona była dyskusja m.in. na temat barier we wdrażaniu innowacyjnych metod gospodarowania wodą w rolnictwie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie planuje w kolejnych latach realizować kolejne operacje poruszające tematykę związaną z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody w produkcji rolniczej. Z przeprowadzonych dyskusji wynika, iż w obliczu zmian klimatycznych niezbędne jest prowadzenie prac badawczych dotyczących racjonalnego wykorzystania zasobów wody oraz efektywne ich wdrażanie do praktyki rolniczej. Poruszono także temat znaczenia małej retencji oraz podkreślono wagę współpracy interesariuszy zarządzających zasobami wody na terenach wiejskich.

Do pobrania: