Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 zaakceptowany przez Grupę roboczą ds. KSOW

 

Podczas drugiego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się 18 kwietnia br. w Warszawie, głównym punktem porządku obrad była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Grupa Robocza zaakceptowała przedłożony przez Jednostkę Centralną projekt planu składający się z następujących części:

  • – Planu Komunikacyjnego podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020
  • – Planu Operacyjnego Jednostek Regionalnych KSOW
  • – Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej (w tym Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich)

Więcej informacji