Tworzenie Krótkich łańcuchów Dostaw – podstawowe informacje

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

 • 325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach

– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Warunki realizacji operacji:

Grupa Operacyjna zobowiązana jest opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania Grupy Operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający liczbę rolników wchodzących w skład Grupy Operacyjnej, liczbę konsumentów, którym Grupa Operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej Grupy, asortyment produktów oferowanych do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie odpowiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności drugiej transzy Grupa Operacyjna przedkłada Agencji sprawozdania z realizacji planu działania Grupy Operacyjnej.

Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy Grupa Operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży Grupy.

W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej Grupa Operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową.

 

 

Kryteria wyboru:

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej:

 

 1. W skład Grupy Operacyjnej realizującej operację wchodzi:
 • od 6 do 10 rolników – 3 punkty;
 • powyżej 10 rolników – 6 punktów.

 

 1. W skład Grupy Operacyjnej realizującej operację wchodzi, co najmniej jeden rolnik, który uczestniczy, w co najmniej jednym systemie jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 449) i posiada w tym dniu ważny certyfikat lub ważne świadectwo, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia – 4 punkty.

 

 1. W skład Grupy Operacyjnej realizującej operację wchodzi, co najmniej jeden podmiot, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wytwarza produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego i posiada w tym dniu ważny certyfikat, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 – 3 punkty.

 

 1. W wyniku realizacji operacji Grupa Operacyjna zróżnicuje kanały komunikacji z konsumentem oraz formy sprzedaży przez zastosowanie:
 • aplikacji na urządzenia mobilne – 2 punkty;
 • sklepu internetowego – 3 punkty.

 

 1. W ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty.

 

 1. W ramach realizacji operacji przewidziano umieszczenie w ofercie oraz na opakowaniu produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oferowanych do sprzedaży, informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty.

 

 1. Wykazano, że produkty objęte Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będą oferowane do sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym znajduje się miejsce prowadzenia produkcji przez uczestników operacji – 4 punkty.

 

 1. Operacja przewiduje zróżnicowany asortyment produktów oferowanych do sprzedaży obejmujący, co najmniej 3 produkty objęte załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 6 punktów.

 

 1. Grupa Operacyjna posiada zdolność prawną –5 punktów.

Suma uzyskanych punktów na podstawie powyższych kryteriów wyboru operacji, będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów.