Trwa europejski konkurs na projekty zrealizowane z PROW 2014-2020!

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). ARIA23 jest rozwinięciem sukcesów konkursu Rural Inspiration Awards (RIA), organizowanego przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network), odbywającego się corocznie w latach 2019–2022. Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w tym roku brzmi on „Podnoszenie kompetencji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich” skupiając się na przykładach projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich  i pakt na rzecz obszarów wiejskich,  a także tegoroczny temat przewodni – Europejski Rok Umiejętności.

Konkurs ma na celu promocje dobrych praktyk we wdrażaniu WPR i obejmuje cztery kategorie tematyczne, trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do Europejskiego Roku Umiejętności. Oprócz tego przyznana zostanie nagroda w głosowaniu powszechnym, które zostanie rozstrzygnięte za pośrednictwem internetowego systemu głosowania.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r.

 

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej;
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy;
 • Promowanie zmiany i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich w Europie
 • Wspomaganie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 

Kategorie tematyczne konkursu:

1. Inteligentne i konkurencyjne rolnictwo: projekty finansowane w ramach WPR, które przyczyniają się do stworzenia inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

2. Ochrona środowiska: projekty finansowane w ramach WPR, które wzmacniają ochronę środowiska, w tym bioróżnorodność, przeciwdziałają zmianom klimatu, wykazują zrównoważony rozwój i/lub przyczyniają się do ekologicznej odbudowy.

3. Struktura społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich: projekty finansowane w ramach WPR, które wykazują swój wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, uwzględniają aspekty społeczne w innowacyjny sposób, wykazują zrównoważone podejście do zwiększania korzyści płynących z cyfryzacji w rolnictwie i w  społecznościach wiejskich, przyczyniają się do włączenia społecznego i odporności społeczeństwa wiejskiego lub wspierają wiejskich przedsiębiorców i przedsiębiorstwa w innowacyjny sposób.

4. Umiejętności wiejskich interesariuszy (zainspirowane faktem, że rok 2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności): projekty finansowane w ramach WPR, które prezentują uczenie się przez całe życie, umożliwiają ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wspierają innowacje i konkurencyjność.

Głosowanie internetowe – w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z listy 24 projektów – finalistów.

 

Kryteria wyboru

Przygotowując się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który wzmocni jego szanse na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • doskonalenie umiejętności w rolnictwie i na obszarach wiejskich (kryterium to dotyczy wszystkich kategorii).
 • korzyści bezpośrednie projektu np. tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / rozpowszechnienie polityki, wykazanie trwałości lub odporności itp.;
 • korzyści z sieciowania, np. wartość dodana z synergii z innymi politykami UE, powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami KSOW/ priorytetami, udział interesariuszy;
 • wkład w inne polityki UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • innowacyjny aspekt projektu w tworzeniu nowych lub znacząco udoskonalonych procesów, usług, produktów i/lub technologii;
 • dobre praktyki w zakresie równości, takie jak integracja grup priorytetowych i postęp w integracji społecznej młodych ludzi, kobiet i mniejszości na obszarach wiejskich (w tym osoby z niepełnosprawnościami, uchodźcy itp.).

Czyli należy się zastanowić nad wartością dodaną projektu, na czym polega jego innowacyjność, jak w projekt zostali zaangażowani różni interesariusze, w tym osoby młode, kobiety, jakie są powiązania z innymi projektami / politykami, co wnoszą ew. partnerzy biorący udział w projekcie? Należy określić, co jest wyjątkowe dla projektu, a także jak przyczynia się do realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatu oraz do wzrostu wykorzystania technologii cyfrowych.

Zgłoszenia mogą otrzymać dodatkowe punkty, jeśli ich wartość jest jasno uzasadniona w zakresie zaangażowania młodych ludzi i/lub kobiet w opracowywanie lub realizację projektu lub w zakresie rozwijania umiejętności.

 

Więcej informacji, w tym warunki udziału i karta zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – otwórz