Wyraź swoją opinię na temat działania misji w programie Horyzont Europa

Komisja Europejska zbiera opinie na temat misji UE dotyczące procesu wyboru misji, zarządzania nimi, budżetu, instrumentów i działań, a także ich ukierunkowania i dotychczasowych postępów. Badanie ma na celu określenie, co działało dobrze, a co gorzej, wyciągnięcie wniosków i przedstawienie sugestii dotyczących ulepszeń. Ankieta jest otwarta do 15 marca 2023 r.

Jesienią 2022 r. Dyrekcja generalna ds. Badań i Innowacji zainicjowała badanie wspierające ocenę misji UE (przegląd obszarów misji, analizę portfela instrumentów i działań). Badanie ma na celu ocenę postępów we wdrażaniu Misji, analizę mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz zebranie sugestii dotyczących poprawy działań.

W tym celu została opracowana ankieta skierowana do szerokiego grona interesariuszy, w tym władz krajowych i regionalnych, przedstawicieli inicjatyw i sieci misji UE w państwach członkowskich UE, do udziału w której Państwa zachęcamy. Czas na wypełnienie ankiety upływa 15 marca br.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 15 minut na misję.

Pytania można kierować do zespołu przeprowadzającego badanie na zlecenie Komisji Europejskiej: missions@surveysvisionary.lt