Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny, dochodowy dla rolników

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „3G” , którego celem jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii do predykcji jakości kulinarnej (smakowitości) elementów kulinarnych w celu zarządzania jakością kulinarną wołowych elementów handlowych, w tym budowania marek handlowych mięsa wysokiej jakości.

Efektem będą nowe produkty o gwarantowanej jakości kulinarnej np. steki o jakości dobrej, bardzo dobrej i premium. Opracowana nowa technologia doprowadzi do wytworzenia innowacyjnych produktów z mięsa wołowego, uwzględniając różne metody obróbki cieplnej. Narzędzie będzie zastosowane w nowej technologii w kontroli jakości. W rezultacie powstaną solidne podstawy do budowania nowych strategii marketingowych. W ramach projektu stosując model predykcji jakości mięsa wołowego zostanie stworzona nowa strategia marketingowa. Dotychczas komunikacja z konsumentem odbywa się poprzez nazwy elementów kulinarnych. Innowacją marketingową w skali Polskiej i Europejskiej będzie odejście od stosowania wyłącznie nazw elementów kulinarnych. Konsument będzie dostawał informację o poziomie jakości innowacyjnych produktów wraz z dedykowaną metodą obróbki cieplnej. Ta innowacja marketingowa pozwoli zbudować zaufanie konsumentów do marki przez stałą podaż elementów o zdefiniowanej jakości kulinarnej.

Opracowanie i wdrożenie systemu wyceny wartości rzeźnej żywca wołowego addytywnego do EUROP zwiększającego dochód rolnika w postaci premii za jakość kulinarną mięsa w tuszy w oparciu o opracowaną nową technologię predykcji jakości kulinarnej mięsa w tuszy wołowej, ponad to rozwiązanie będące przedmiotem operacji pośrednio wpłynie na zmianę jakości produkowanego surowca z tendencją do produkcji tusz o wyższej wartości parametrów korelujących z jakością kulinarną. Efektem będzie zmiana technologii produkcji w gospodarstwach rolnych. nowy system wyceny uwzględniający jakość kulinarną mięsa w tuszy wpłynie na zmianę procesu produkcji żywca wołowego. Rolnicy będą dążyć do uzyskania premii za jakość kulinarną zmieniając proces produkcji w szczególności proces żywienia bydła.

Rezultatem operacji będzie system zarządzania jakością kulinarną oraz do wyceny wartości rzeźnej tusz wołowych w oparciu o predykcję jakości kulinarnej obejmujący poniższe składowe:

  • ontologia aplikacyjna 3G,
  • baza danych DataBank,
  • narzędzie do planowania badań konsumenckich – przeznaczone dla naukowców prowadzących badania konsumenckie wg metodologii EKG/ONZ,
  • dane z badań konsumenckich – pozyskane w trakcie realizacji projektu,
  • model predykcji – narzędzie do zastosowań w przemyśle,
  • materiały upowszechniające wyniki projektu.

Składowe systemu zarządzania jakością kulinarną wołowiny:

  • Narzędzie do predykcji jakości kulinarnej. na wejściu będą parametry jakościowe tuszy gromadzone wg standardu Meat Standard Australia. Na wejściu tabela jakości kulinarnej kluczowych dla poszczególnych mięśni x metoda obróbki termicznej smażenie, pieczenie, duszenie oraz indeks zbiorczy jakości kulinarnej. Wdrożone w rzeźni i w zakładzie rozbioru.
  • Wdrożona w rzeźni wystandaryzowana ocena jakości tuszy wg metody Meat Standard Australia. Elementem jest dysponowanie licencjonowanym klasyfikatorem oraz wdrożenie zmian organizacyjnych umożliwiających prowadzenie oceny, – wdrożony w rzeźni do rozliczeń z rolnikami cennik wartości rzeźnej bydła oparty o dotychczas stosowaną klasyfikację EUROP oraz wypracowane w ramach operacji kalkulator premiowania jakości kulinarnej w zależności od uzyskiwanych wyższych cen za elementy handlowe wyższej jakości kulinarnej.
  • Wdrożony w rzeźni system organizacji pracy wg nowego podejścia do grup zbiorowych ćwierci Te wyżej wymienione elementy składają się na nową technologie zarządzania jakością kulinarną w procesie produkcji wołowiny. Dwa inne rezultaty nie będą bezpośrednio uczestniczyć w procesie produkcji ale będą służyć doskonaleniu narzędzia.
  • Narzędzie do planowania badań, baza danych DataBank.

 

Czas realizacji projektu: od 2022-08-01 do 2024-08-31

Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Współpraca.

Całkowity budżet operacji: 3 200 433,12 PLN.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL911.

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL912, PL616, PL617.

Adres strony internetowej dotyczącej projektu: www.grupa3g.pl