Konsultacje społeczne KE w sprawie przepisów dotyczących zdrowia gleby – podziel się swoją opinią!

Gleba jest podstawą naszego bezpieczeństwa żywnościowego, dostarczając 95% spożywanej przez nas żywności. Zdrowe gleby mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak neutralność klimatyczna, odbudowa różnorodności biologicznej, zero zanieczyszczeń, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe oraz odporne środowisko.

Gleby obejmują ponad 25% bioróżnorodności na świecie, są największym lądowym rezerwuarem węgla na świecie i odgrywają kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym i adaptacji do zmian klimatu. Jednak około 60-70% ekosystemów glebowych w UE jest niezdrowych i cierpi z powodu degradacji. Uważa się, że degradacja gleby kosztuje UE około 50 mld euro rocznie. Zatrzymanie i odwrócenie obecnych trendów degradacji gleby może generować do 1,2 biliona euro rocznie korzyści gospodarczych na całym świecie.

Strategia UE na rzecz gleby do roku 2030 przyjęta 17 listopada 2021 r., określa wizję, aby do 2050 r. wszystkie gleby były w dobrym stanie oraz aby ich ochrona, zrównoważone użytkowanie i regeneracja stała się normą. Zapowiada również, że Komisja przedstawi nowy wniosek ustawodawczy w sprawie zdrowia gleby, który zapewni kompleksowe ramy prawne ochrony gleby, potwierdzając jej ten sam poziom ochrony, jaki istnieje dla wody, środowiska morskiego i powietrza w UE. Niniejszy wniosek uzupełni ustawę o odtwarzaniu przyrody oraz zapewni synergię z działaniami na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i adaptacyjności.

W związku z powyższym, Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje online  w sprawie opracowania unijnego prawa dotyczącego zdrowia gleby. Zrównoważone gospodarowanie glebą i regeneracja gleby wymagają zaangażowania wielu podmiotów gospodarczych i społecznych. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkie zainteresowane strony, w tym rolników, leśników, doradców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inne osoby, do podzielenia się swoją opinią na temat projektu inicjatywy prawodawczej dotyczącej zdrowia gleby. Konsultacje prowadzone są online do dnia 24 października 2022 r.

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej