Cechy krajobrazu i bioróżnorodność – dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD!

Obszary rolnicze mają do odegrania znaczącą rolę w zachowaniu oraz przywracaniu bioróżnorodności w całej Europie. Aby sprostać temu wyzwaniu, w strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, wyznaczono cel, aby dla zapewnienia większej przestrzeni dla natury, do 2030 roku, co najmniej 10% użytków rolnych zostało przekształconych w elementy krajobrazu o wysokiej różnorodności, w tym na przykład pasy buforowe, odłogi rotacyjne lub nierotacyjne, żywopłoty, ściany tarasów i stawy.

 

Dla zgromadzenia przedstawicieli państw członkowskich i zainteresowanych stron w celu omówienia sposobów promowania większej różnorodności, zasięgu, łączności i stanu elementów krajobrazu w środowisku rolniczym, Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powołuje nową Grupę Tematyczną ds. cech krajobrazu i bioróżnorodności

Działania Grupy skupią się na następujących celach: 

  • zbadaniu sposobów ochrony, utrzymania, tworzenia i przywracania określonych elementów krajobrazu przy użyciu interwencji WPR w różnych państwach członkowskich;
  • określeniu sposobów na zachęcenie rolników do postrzegania określonych elementów krajobrazu jako wartości dodanej w prowadzonych przez nich działalnościach oraz pokonaniu barier blokujących ten proces;
  • dzieleniu się doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób państwa członkowskie wspierały zachowanie i tworzenie elementów krajobrazu w przeszłości oraz w jaki sposób, połączenie lepszych danych z ukierunkowanym wsparciem, może w efekcie zmniejszyć fragmentację siedlisk i zwiększyć różnorodność biologiczną.

Grupa będzie składać się z małego, ale sprofesjonalizowanego zespołu poinformowanych i zaangażowanych interesariuszy z całej Europy (łącznie około 40), którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach i związanych z nimi działań pomiędzy spotkaniami. 

 

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia ustnego.  W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów: 

Niezbędne:

  • Zaangażowanie jednostki (nie organizacji) do udziału w obu spotkaniach Grupy (13 października 2022 i 15 grudnia 2022). Oba spotkania odbędą się w formie zdalnej.
  • Doświadczenie praktyczne, doświadczenie polityczne lub wiedza w zakresie utrzymania i tworzenia elementów krajobrazu oraz wypływających z tego korzyści dla różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.
  • Zdolność i chęć wzięcia udziału w dyskusjach na temat poprawy wykorzystania elementów krajobrazu na poziomie gospodarstw oraz skoordynowanych podejść służących uniknięciu fragmentacji siedlisk.

Pożądane:

  • Zobowiązanie do angażowania się w dyskusje i komunikowania wyników GT z innymi interesariuszami

 

Zgłoszenia:

Aby dołączyć do Grupy Tematycznej lub uczestniczyć w jej spotkaniach, należy wysłać swoje zgłoszenie przez link podany przez Organizaotra,   do dnia 6 września 2022 roku.

 

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich – otwórz