Nowe wydanie magazynu Agrinnovation dotyczące leśnictwa już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się nowym wydaniem magazynu Agrinnovation wydanym przez Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Obecne wydanie koncentruje się na ważnej roli ekosystemów leśnych w zakresie realizacji celów polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz powiązanym z nią strategii, w tym Bioróżnorodności oraz Leśnictwa.

Lasy stanowią około 40% całkowitej powierzchni lądowej Unii Europejskiej. Są to wyjątkowe siedliska, cenny zasób naturalny i ważny dla życia na obszarach wiejskich i gospodarek krajowych. Ekosystemy leśne wychwytują i magazynują dwutlenek węgla, oczyszczają wodę pitną, zapobiegają erozji gleby, chronią nas przed powodziami i osuwiskami, promują wypoczynek i rekreację oraz oferują siedliska dla roślin i zwierząt, oprócz dostarczania drewna i innych produktów i usług. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej strategii Bioróżnorodności 2030 oraz nowej strategii dotyczącej leśnictwa UE na rok 2030 (przyjęta 16 lipca 2021 r.) uznaje się kluczową i wielofunkcyjną rolę lasów. Strategia uznaje również wkład leśników i wszystkich innych interesariuszy w łańcuchu wartości opartym na leśnictwie, w osiągnięcie zrównoważonej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., przy jednoczesnym zapewnieniu odtworzenia, uodpornienia i odpowiedniej ochrony wszystkich ekosystemów leśnych.

 

Pobierz magazyn