Innowacyjna technologia wytwarzania piwa ekologicznego zawierającego drobnoustroje probiotyczne

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Biała Wrona Sp. z o.o. Sp. k., Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego „Dolina Mogilnicy”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn. „Opracowanie innowacji produktowej i procesowej związanej z technologią wytwarzania piwa ekologicznego zawierającego drobnoustroje probiotyczne, utrwalonego z zastosowaniem procesu refermentacji, prowadzonej z udziałem drobnoustrojów probiotycznych oraz wytwarzania dodatku spożywczego na bazie młóta będącego produktem ubocznym w procesie wytwarzania piwa, do przygotowania mieszanek wzbogacających pieczywo„.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie do praktyki i upowszechnienie rezultatów operacji, czyli innowacji produktowej i procesowej związanej z technologią wytwarzania piwa ekologicznego zawierającego drobnoustroje probiotyczne, utrwalonego z zastosowaniem nowatorskiego procesu refermentacji, prowadzonej z udziałem drobnoustrojów probiotycznych. Cel ten jest realizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • przeprowadzenie prac badawczych, które umożliwią opracowanie niespotykanej dotąd w Europie innowacji produktowej i technologicznej – wnioskodawca w ramach projektu zaplanował szereg prac B+R, których przeprowadzanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (opracowanie, skonstruowanie i przetestowanie nowej linii technologicznej; badania przeżywalności drożdży Saccharomyces cerevisie var. boulardii w piwach; opracowanie sposobu refermentacji piw z udziałem drożdży probiotycznych; otrzymywanie ekologicznych piw probiotycznych utrwalonych na drodze refermentacji prowadzonej z udziałem drożdży probiotycznych Saccharomyces boulardii, ocena wartości odżywczej i stabilności piwa);
  • przeprowadzenie niezbędnych do osiągniecia zakładanych rezultatów prac remontowych i modernizacyjnych w budynku będącym miejscem realizacji projektu i pokazów demonstracyjnych. Projekt ma być realizowany w zabytkowym gospodarstwie, które od dawna było silnym centrum produkcyjnym i wytwórczym w regionie, wokół którego gromadzili się lokalni producenci surowców i co stanowiło o sile tego regionu.

 

Głównymi korzyściami i zarazem rezultatem operacji będzie wdrożenie innowacji produktowych, technologicznej i marketingowej:

Produkty
Innowacja produktowa obejmuje opracowanie wdrożenie i upowszechnienie nowatorskiego/innowacyjnego ekologicznego piwa o charakterze probiotyku zawierającego żywe komórki drożdży probiotycznych Saccharomyces cerevisiae var. bouladii. Piwo to zostanie utrwalone na drodze refermentacji prowadzonej z udziałem drożdży S. boulardii. Takie piwo probiotyczne nie jest obecne na polskim ani międzynarodowym rynku.

Technologia
Technologia zaproponowana w projekcie będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem na skalę międzynarodową, a jako elementu strategicznego, będzie wykorzystywać wysokiej jakości produkty rolnicze pochodzące od lokalnych rolników uprawiane w systemie ekologicznym. Aktualnie na rynku krajowym, europejskim, jak i światowym nie ma dostępnej linii technologicznej, która została zaplanowana do opracowania, jako efekt części badawczej przedmiotowej operacji.

Marketing
Wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów poprzez:

  • innowacyjna strategia komunikacji marketingowej mająca na celu stworzenie autentycznej marki będzie wykorzystywała tzw. „storytelling” – nowa forma identyfikacji, kojarzenia i utożsamiania konsumenta z produktem,
  • innowacyjne narzędzia komunikacji z Klientem,
  • innowacyjne kanały dystrybucji/sprzedaży.

 

Dodatkowe informacje o projekcie:

Czas realizacji projektu: od 01-10-2021 do 31-10-2023

Całkowity budżet projektu: 6 923 309,81 zł.

Główna lokalizacja realizacji projektu (NUTS3): Podregion Leszczyński.

Dodatkowa lokalizacja realizacji projektu(NUTS3): Podregion Miasto Poznań.

 

Strona internetowa projek: www.bialawrona.pl/wspolpraca