Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w zakresie rolnictwa węglowego!

Misje UE to nowy sposób na znalezienie konkretnych rozwiązań niektórych z naszych największych wyzwań. Mają ambitne cele i przyniosą konkretne rezultaty w zakresie zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 roku. Przyniosą one wpływ poprzez nadanie badaniom i innowacjom nowej roli w połączeniu z nowymi formami zarządzania i współpracy, a także poprzez zaangażowanie obywateli. Misje UE to nowość programu badawczo-innowacyjnego Horyzont Europa na lata 2021-2027.

 

Głównym celem misji „SOIL” jest utworzenie 100 żywych laboratoriów i latarni, aby do 2030 r. doprowadzić do przejścia na zdrową glebę. Życie na Ziemi zależy od zdrowych gleb. Gleba jest podstawą naszych systemów żywnościowych. Zapewnia czystą wodę i siedliska dla różnorodności biologicznej, jednocześnie przyczyniając się do odporności na zmiany klimatu. Wspiera nasze dziedzictwo kulturowe i krajobrazy oraz jest podstawą naszej gospodarki i dobrobytu.

 

Ogłoszone dwa nabory na projekty to:

 

Network on carbon farming for agricultural and forest soils

Celem nowego konkursu w ramach europejskiej misji SOIL jest opracowanie wysokiej jakości podstaw systemu certyfikacji pochłaniania  CO2  w ekosystemach rolniczych i leśnych.

Tematyka konkursu ma ścisły związek z nową regulacją UE nt. certyfikacji systemów usuwania dwutlenku węgla z atmosfery

 

Spodziewany rezultat:

Temat ten wspiera wdrażanie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonych cykli węglowych oraz przyszłych ram regulacyjnych dotyczących certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla, a tym samym przyczynia się do projektowania i wdrażania praktyk związanych z rolnictwem węglowym w Europie.

Wyniki projektu powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich następujących oczekiwanych rezultatów:

 • Zwiększona wiedza na temat praktyk związanych z rolnictwem węglowym poprzez tworzenie sieci i wymianę doświadczeń,
 • Zwiększona absorpcja i rozwój norm dla rolnictwa węglowego w Europie.

 

Dokumentacja konkursu dostępna tutaj

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27 września 2022 r.

 

 1. Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance

Projekty zgłaszane do tego naboru powinny mieć charakter badawczo-rozwojowy i obejmować poniższy zakres prac:

 • Wykonanie pomiarów terenowych i oszacowanie akumulacji i przepływów GHG w glebie i biomasie.
 • Opracowanie modeli czynników napędzających przepływy i magazynowanie węgla organicznego w glebie.
 • Ocena efektów wdrożenia różnych praktyk związanych z uprawą dwutlenku węgla.
 • Opracowanie, ustandaryzowanie i demonstracja metodologii i zasad monitorowania, raportowania i weryfikacji zysków lub strat związanych z sekwestracją dwutlenku węgla.
 • Ocena skutków gospodarczych i społecznych rolnictwa węglowego. Rozwój narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dla decydentów i zarządców gruntów.

 

Wyniki projektu powinny przyczyniać się do wszystkich następujących rezultatów:

 • Poznanie relacji między dynamiką strumienia węgla w typowych praktykach rolnictwa węglowego a jego czynnikami napędzającymi (ekofizjologia ekosystemów), a także wpływem zmian klimatycznych na węgiel organiczny w glebie (a w konsekwencji na żyzność gleby i produkcję żywności).
 • Wzmocnienie opracowywanie standardów śledzenia systemów płatności za rolnictwo węglowe oraz metod uwzględniania utrzymywania dwutlenku węgla już zmagazynowanego w glebie w ramach systemów upraw węglowych.
 • Zmniejszenie obciążenia administracyjnego i finansowego związanego z praktykami zarządzania uprawami węgla.
 • Zwiększenie wiary interesariuszy i solidność norm na dobrowolnych (lub innych) rynkach emisji, prowadząca do zwiększonego potencjału możliwości uzyskania przychodów.

 

Dokumentacja konkursu dostępna tutaj

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27 września 2022 r.