Uprawa maku i konopi włóknistych na nowych zasadach

7 maja 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych będzie łatwiejsze.

 

Nowe zasady uprawy i skupu

Zmiana regulacji spowoduje:

 • przeniesienie obowiązku monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR);
 • wprowadzenie rejestru podmiotów, które uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste; rejestr będą prowadzić dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR;
 • wprowadzenie szybkiego wpisu producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych zamiast wcześniejszego długiego oczekiwania na zezwolenie na uprawę;
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę;
 • zniesienie corocznej rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał sejmików województw;
 • rozszerzenie listy potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste – teraz uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin); ponadto w określonych przypadkach, wprowadza się możliwość uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne;
 • wprowadzenie zasady, że do prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku/konopi włóknistych konieczne będzie uzyskanie wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych;
 • wprowadzenie obowiązku dla podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak lub konopie włókniste złożenia wniosku o wpis do rejestru do: dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste albo podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od producenta maku lub producenta konopi włóknistych; wniosek taki składa się tylko przy rozpoczęciu działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych;
 • wprowadzenie zasady, że w kolejnych latach podmiot, który będzie kontynuować działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy);
 • wprowadzenie przepisów obligujących KOWR do przeprowadzania kontroli producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących mak lub konopie włókniste;
 • wprowadzenie kar dla podmiotów, które prowadzą uprawę lub skup maku lub konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy;
 • wprowadzenie zmiany definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę, przy czym zawartość THC i THCA podlegać będzie zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; podobnej zmiany dokonano w odniesieniu do definicji „ziela konopi innych niż włókniste”;
 • zachowanie ważności wydanego przez marszałka województwa zezwolenia na skup maku lub konopi włóknistych oraz wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Źródło: MRIRW