Setne wydanie newslettera EIP-AGRI – zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym – setnym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

Z uwagi na zbliżający się Światowy Dzień Wody, bieżący numer newslettera poświęcony jest głównie tematyce wody, a znajdą w nim Państwo m.in. następujące informacje:

  • Dane gospodarstwa dla gospodarki wodnej na przygranicznych glebach łąkowych – Grupa Operacyjna na Węgrzech wykorzystuje dane i technologię precyzyjną, aby pomóc rolnikom na danym obszarze w mapowaniu, zarządzaniu i planowaniu oraz zwiększaniu rentowności w zrównoważony sposób.

 

  • Rolnicy przeciw suszy i powodziom– belgijski projekt regionalny o nazwie „gleba potokowa”  ma na celu przeciwdziałanie suszom i powodziom na obszarze dorzecza rzeki Aa oraz przywrócenie równowagi między rolnictwem, wodą i przyrodą. Projekt podnosi świadomość, oferuje szereg zrównoważonych środków gospodarowania wodą, z których rolnicy i zarządcy gruntów mogą korzystać na zasadzie dobrowolności. 

 

  • Woda w centrum uwagi – dedykowana podstrona EIP-AGRI zawierająca szereg różnorodnych inspiracji, w tym materiałów informacyjnych dotyczących wody:  raporty Grup Fokusowych, publikacje, nagrania wideo itp.

 

  • Wzmocnienie przepływu wiedzy w Europie – nowa broszura EIP-AGRI pn. „ AKIS: Zwiększanie przepływu innowacji i wiedzy w Europie ”, podkreślająca kluczowe cechy i inspirujące przykłady, które pomogą zbudować silniejszy AKIS.

 

  • Nowe arkusze informacyjne EIP-AGRI – 3 nowe arkusze informacyjne, dzięki ustaleniom grup fokusowych EIP-AGRI dot. zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych w gospodarstwach rolnych poprzez recykling i wprowadzenie alternatyw, zrównoważony rozwój systemów produkcji wołowiny na bazie trawy w oparciu o zasady agroekologii, promowanie (sub)tropikalnej dywersyfikacji upraw i zintegrowanych systemów produkcji roślinno-hodowlanej w celu uczynienia ich opłacalnymi ekonomicznie i bardziej odpornymi na zmiany klimatu.

 

  • Zatrzymywanie i ponowne wykorzystanie wody i składników odżywczych w małych zlewniach rolniczych – OPTAIN – projekt Horyzont 2020, którego celem jest zwiększenie różnorodnych korzyści płynących z „środków naturalnej/małej retencji wody”.

 

  • Ekosystemy związane ze słodką wodą – projekt MERLIN w ramach programu Horyzont 2020 dotyczący odbudowy ekosystemu i rozwiązań opartych na przyrodzie.

 

  • Rekultywacja europejskich torfowisk – nowy projekt COOPID w ramach programu Horyzont 2020 mający na celu zachęcenie rolników do przyjmowania zrównoważonych modeli biznesowych opartych na biotechnologii.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate