Dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. porozumień w sprawie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw sektora rolno-spożywczego

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w nowej Grupie Tematycznej ENRD (Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ) ds. porozumień w sprawie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw sektora rolno-spożywczego.

Zrównoważony rozwój jest kluczową zasadą Traktatu o Unii Europejskiej i priorytetowym celem polityk UE. Komisja Europejska zobowiązała się do wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ tzw. sustainability development goals (SDG). Zgodnie z tym zobowiązaniem Europejski Zielony Ład określa strategię wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i zamożne społeczeństwo, z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką. Jednocześnie polityka Europejskiego Zielonego Ładu zobowiązuje do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., w tym zmniejszenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Aby osiągnąć te ambitne cele, KE ogłosiła odpowiednie wdrożenia we wszystkich politykach sektorowych, w tym w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Strategia „od pola do stołu” proponuje ambitne cele w zakresie promowania przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Działania obejmują: zmniejszenie uzależnienia od pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, zmniejszenie nawożenia ekstensywnego, zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego, poprawę dobrostanu zwierząt oraz zwiększenie bioróżnorodności.

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2023-2027 wspiera wysiłki na rzecz zwiększenia zrównoważenia produkcji i dostaw produktów rolnych poprzez zmienione mechanizmy wsparcia i zasady rynkowe. Wspólne inicjatywy prowadzące do porozumień między podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych mają ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonego systemu żywności. Zapewniają one, że podmioty w łańcuchu wartości żywności (w pionie lub poziomie) skutecznie współpracują, aby osiągnąć zaplanowane rezultaty i ostatecznie przyczynić się do osiągnięcia pożądanych celów. Z tego powodu nowa WPR zawiera odstępstwa antymonopolowe dla porozumień antykonkurencyjnych.

Odstępstwo umożliwia, pod pewnymi warunkami, wdrożenie umów zrównoważonego rozwoju zawartych między rolnikami a innymi podmiotami w łańcuchu wartości żywności mając na celu osiągnięcie wyższych standardów zrównoważonego rozwoju niż te wymagane przez prawo. Te wyższe standardy zrównoważonego rozwoju mogą realizować następujące cele:

  • Cele środowiskowe, w tym łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona krajobrazów, wody i gleby, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zmniejszenie marnowania żywności, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń oraz ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej i ekosystemów;
  • Wytwarzanie produktów rolnych w sposób ograniczający wykorzystanie pestycydów i zarządzanie ryzykiem wynikającym z ich stosowania, lub które zmniejszają niebezpieczeństwo oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produkcji rolnej;
  • Zdrowie i dobrostan zwierząt.

KE jest obecnie w trakcie przygotowywania wytycznych dotyczących warunków stosowania tego odstępstwa do 8 grudnia 2023 r.

W ramach tego procesu w okresie od lutego 2022 do maja 2022 r. przeprowadzone będą konsultacje społecznych w celu zebrania odpowiednich informacji zwrotnych, dotyczących konkretnych przykładów umów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, które są zawarte w zakresie możliwego stosowania odstępstwa. KE zachęca wszystkich interesariuszy do udziału w tych konsultacjach w celu wniesienia wkładu w opracowanie finalnych wytycznych.

To odstępstwo nie obejmuje wszystkich możliwych obszarów wspólnych inicjatywy zrównoważonego rozwoju i interesariusze mają możliwość: współpracować w innych aspektach zrównoważonego rozwoju poza zakresem stosowania odstępstwa, jednak w oparciu o ogólnym zasady konkurencyjności.

Niezależnie od ich celów, wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju podnoszą znaczącą liczbę wyzwań w zakresie zarządzania, projektowania celów i standardów, ewentualnego wsparcia publicznego itp. Przyszły rozwój takich inicjatywy zależy od wiedzy i zdolności interesariuszy do radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

W tym kontekście KE chciałaby zaoferować zainteresowanym stronom możliwość dzielenia się między sobą przykładami i praktycznymi doświadczeniami w działaniach kooperacyjnych ukierunkowanych na każdą formę zrównoważonego rozwoju.

Grupa tematyczna ds. porozumień w sprawie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw sektora rolno-spożywczego skupi się na tym, w jaki sposób są one obecnie przygotowane i zaimplementowane (w poziomie i pionie) w łańcuchu wartości żywności. Grupa zidentyfikuje również niektóre z wyzwań i barier, które wspólne inicjatywy wokół zrównoważonego rozwoju spotykają, a także wartość dodaną dążenia do celów zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, uczestnicy Grupy tematycznej zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

Warunki niezbędne:
1. Praktyczne doświadczenie, doświadczenie w zakresie polityki lub rozległa wiedza na temat umów o zrównoważonym rozwoju i/lub wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości żywności.
2. Zdolność i chęć wzięcia udziału w dyskusji na temat opracowywania i wdrażania umów o zrównoważonym rozwoju.
3. Zobowiązanie do udziału w dwóch posiedzeniach TG (17 marca 2022 r. (TBC) i koniec maja/początek czerwca 2022 r. (w tym wymiany między spotkania uzgodnione w trakcie pracy Grupy).

Przewiduje się, że pierwsze spotkanie odbędzie w się w formie online.

 

ZACHĘCAMY DO WYSŁANIA ZGŁOSZENIA DO UCZESNICTWA W GRUPIE TEMATYCZNEJ POPRZEZ LINK PONIŻEJ DO 20 LUTEGO 2022 r.:

Expression of Interest | ENRD Thematic Group on Sustainability Agreements in the agri-food supply chain (sendibm1.com)

Należy pamiętać, że przy wyborze członków Grupy Tematycznej, Punkt Kontaktowy ENRD, na ile to będzie możliwe, będzie uwzględniał również potrzebę zapewnienia równowagi uczestników z państw członkowskich UE, sektorów i organizacji. Wnioskodawcy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa tak szybko, jak możliwe i najpóźniej do 28 lutego 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem food-chains@enrd.eu