Listopadowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze m.in.  następujące informacje:

  • Odzyskiwanie opuszczonej ziemi w Dolinie Rioja – w wyższych dolinach regionu Rioja w Hiszpanii coraz większym problemem jest porzucanie gruntów rolnych. Grupa Operacyjna identyfikuje główne przyczyny tego problemu i prowadzi działania mające na celu sprowadzenie nowych rolników na obszar i ponowne uruchomienie produkcji owoców. Jednocześnie działania te przyczyniają się do ochrony gleby, poprawy bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu.

 

  • Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – innowacyjny projekt niemieckiej Grupy Operacyjnej „InnoLAWI”, w trakcie którego badano wyzwania na obszarach wiejskich i innowacje społeczne, tworząc możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w sektorze rolnym. W ramach projektu zaoferowano zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu w siedmiu pilotażowych gospodarstwach rolnych, łączących pracę w rolnictwie z pracą socjalną.

 

  • Film pn. „Lasy UE 27 w pigułce ” opracowany przez Europejski Instytut Leśny (EFI), który zawiera wiele faktów i liczb dotyczących lasów w UE. Dostępny jest także raport opublikowany przez EFI pt. „Kluczowe pytania o lasy w UE ” oraz strona internetowa EIP-AGRI „Leśnictwo w centrum uwagi EIP-AGRI”.

 

  • COCOREADO – projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020, który ma na celu zmianę pozycji rolników na kluczowych graczy w innowacyjnych łańcuchach dostaw żywności. W ramach projektu poszukiwanych jest 40 tzw. „ambasadorów” do współtworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc rolnikom w pokonywaniu przeszkód w łańcuchu żywnościowym. Przejdą oni szkolenie i będą mieli okazję poznać produkcję żywności i spotkać się z ekspertami z różnych krajów europejskich. Jeśli jesteść zainteresowany – złóż wniosek do 21.11.2021 r.

 

  • Dostępny jest materiał z sesji nt. badań i innowacji, która odbyła się podczas konferencji Farm to Fork 2021. W trakcie wydarzenia zostało zaprezentowanych 7 projektów programu Horyzont 2020 uwzględniających inspirujące rozwiązania odnośnie wyzwań związanych z systemem żywnościowym. Prelegenci z Komisji Europejskiej przedstawili program Horyzont Europa i możliwości jego finansowania. Na koniec odbyła się dyskusja między rolnikami, przedstawicielami przedsiębiorstw spożywczych, konsumentami i naukowcami na temat kluczowych potrzeb w zakresie badań i innowacji w systemie żywnościowym.

 

  • Film z warsztatów zorganizowanych przez Estońską Sieć Obszarów Wiejskich na temat tworzenia sieci i innowacji, których celem była wymiana wiedzy między projektami z różnych krajów, skupiając się na sposobach wprowadzania innowacji w sektorze rolnym. Odbyły się 3 sesje tematyczne: produkcja glebowa i roślinna, produkcja i przetwórstwo żywności oraz hodowla zwierząt.

 

  • Do pobrania „Podręcznik Innowatorów” opublikowany przez FAO, obejmujący doświadczenia z całego świata, które zmieniają struktury organizacyjne lokalnych systemów żywnościowych, aby uczynić je bardziej zrównoważonymi.

 

  • i wiele innych ciekawych informacji na temat planowanych wydarzeń i możliwości dofinansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate