Udoskonalenia technologiczne w procesie produkcji premiksów zwierzęcych

Grupa Operacyjna EPI „PREcisionMIX 2.0” realizuje projekt pn. „Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów naważania i dozowania premiksów„, którego celem jest opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opis projektu:

Grupa opracuje i wdroży na skalę przemysłową znaczące udoskonalenie technologiczne w procesie produkcji premiksów zwierzęcych. Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego. Zadania prowadzone będą w trzech obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym, co doprowadzi do osiągnięcia rezultatu w postaci uruchomienia instalacji pilotażowej opartej na nowo-wypracowanej technologii.

 

Największe korzyści:

Wdrażane rozwiązanie i przeprowadzone prace rozwojowe pozwolą określić, które ze składników i substancji stosowanych w produkcji premiksów mogą być objęte nowymi technologiami zorientowanymi na szybkość, precyzję i bezpieczeństwo procesu. Branża premiksów jest swego rodzaju chemiczną gałęzią przemysłu paszowego, co sprawia, że ekspozycja na oddziaływanie substancji niebezpiecznych zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne jest większa. Zautomatyzowanie etapów naważania i dozowania tych substancji w prosty sposób przekłada się na bezpieczeństwo środowiska pracy i naturalnego, ale również – poprzez eliminację zadań wykonywanych manualnie – na udoskonalenie produktów. Utworzony w ramach operacji most wymiany know-how pomiędzy reprezentacją branży, nauką i przemysłem posłuży upowszechnieniu wiedzy na temat korzyści z wdrożonej technologii, takich jak: skrócenie i przyspieszenie procesów, precyzja i homogenność produktu, zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych, eliminacja zapylenia, czy zautomatyzowana kontrola i śledzenie procesów zakładowych.

 

Źródła finansowania operacji: Środki własne | Środki finansowe z tytułu przyznanej pomocy (środki EFRROW, krajowe środki publiczne).

 

Całkowity budżet operacji: 9 795 032,64 PLN.

 

Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

  • główna lokalizacja – Koniński PL414,
  • dodatkowe lokalizacje – Miasto Poznań PL415, Miasto Warszawa PL911.

 

Strona internetowa: http://precisionmix.eu