Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami i celami projektu realizowanego przez Grupę Operacyjna GHG W PRODUKCJI MIĘSNEJ  pn.  „Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości„, w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel projektu

Opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie. Opracowany zostanie program komputerowy do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności (kalkulator efektywności klimatycznej) dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny (QAFP, QMP). Proponowana operacja pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej, redukujących emisje GHG, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej. Poprzez udział gospodarstw w pionierskim, niskoemisyjnym systemie jakości, możliwe będzie wykazanie wymiernego efektu redukcji emisji na potrzeby międzynarodowej sprawozdawczości. Uzyskane wyniki operacji przyczynią się do upowszechnienia metod niskoemisyjnych w gospodarstwach. Aktualnie w kraju nie funkcjonuje żaden system, czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcje gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej. Realizacja pionierskiej operacji stanowić będzie przełom na tym gruncie w wyniku którego powstanie pierwsze takie rozwiązanie w kraju. System obejmie pogłowie ok. 500 DJP oraz ok. 1000 ha UR, utrzymywanych i uprawianych z użyciem metod przeciwdziałających zmianom klimatu. Wdrożenie niskoemisyjnego systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny wymaga w pierwszym rzędzie opracowania zwaloryzowanych i dedykowanych do krajowych warunków, praktycznych i wymiernych metod redukcji emisji. Rezultatem takiego podejścia będzie opracowanie i praktyczna weryfikacja w gospodarstwach, katalogu metod redukcji GHG w produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Na skutek wspomnianej weryfikacji, opracowany zostanie komputerowy program do kalkulacji efektów i kosztów stosowania niskoemisyjnych metod produkcji, stanowiący jednocześnie zbiór wymagań dla uczestnictwa w systemie i uzyskiwania minimum 20% redukcji emisji GHG.

 

Zakładane rezultaty

1. Powszechnie dostępny katalog metod redukcji GHG i sekwestracji węgla w produkcji mięsa wieprzowego i wołowego, zwłaszcza objętego systemami jakości QMP i QAFP

2. Wdrożenie niskoemisyjnych metod produkcji mięsa wieprzowego i wołowego (zwłaszcza QMP i QAFP) w praktyce produkcyjnej

3. Opracowanie komputerowego kalkulatora efektywności klimatycznej

4. Publikacja monografii naukowej dotyczącej metod produkcji redukujących emisję GHG i zwiększających sekwestrację węgla

 

Termin realizacji: od 2021-04-01 do 2022-12-31

 

Źródła finansowania: środki własne członków grupy, kredyty bankowe, dotacja: środki EFRROW i krajowe środki publiczne

 

Budżet projektu: 5207160,00 PLN

 

Obszar realizacji: obszar m.st. Warszawa

 

Strona internetowa: www.kalkulatorCO2.pl