Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej – sprawozdanie z realizacji projektu

Z dniem 31 marca 2021 r. Grupa Operacyjna EPI „Pradawne Ziarno” zakończyła realizację projektu pn. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej„, w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jakie rezultaty osiągnięto? Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji przedmiotowego projektu.

 

Czas realizacji projektu: od 15.05.2018 do 31.03.2021

 

Podsumowanie projektu: Opracowano nowe technologie uprawy pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie niskonakładowym integrowanych i ekologicznym. Powstały one w oparciu o ścisłe doświadczenia polowe, w których wykonano ocenę planowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od testowanych czynników agrotechnicznych. Opracowano nowe procesy produkcji i innowacyjne produkty – chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej. Produkty te charakteryzują się podwyższoną wartością odżywczą, głównie dzięki unikalnym cechom gatunkowym oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji w produkcji ekologicznej. Opracowano nową metodę marketingu, dotycząca wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej, której podstawa jest: 1. budowanie świadomości i rozpoznawalności marki poprzez opracowanie i promowanie wspólnego logotypu dla nowych produktów, mające na celu nadanie im nowego, rozpoznawalnego wizerunku; 2. adres strony www i konto na Facebooku; 3. wspólne dla rolników, przetwórców, jednostek naukowych i doradczych działania promocyjne; 4. badanie rynku, analiza potrzeb i preferencji konsumentów, dająca możliwość lepszego dostosowania produktów do oczekiwań odbiorcy.

 

Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów projektu: W wyniku realizacji operacji opracowano nowe technologie uprawy pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej: niskonakładową integrowaną oraz ekologiczną. Dzięki te,u rolnicy otrzymali kompleksową informację nt optymalnych parametrów agrotechnicznych, sprzyjających wysokiej produktywności roślin jak i jakości uzyskiwanego plonu. Opracowano nowe produkty z pszenicy okrągoziarnowej i perskiej (chleb, makaron, płatki) i technologie ich wytwarzania. Produkty te charakteryzują się pożądanymi przez konsumentów cechami: podwyższoną wartością odżywczą i wyróżniających się smakiem. Wykorzystane mogą być nie tylko gotowe technologie produkcji, ale również charakterystyka parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych określających wartość technologiczną ziarna i mąki z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej do tworzenia nowych rodzajów produktów. Osiągnięte w projekcie rezultaty dają przetwórcom możliwość poszerzenia oferty przetwórstwa rolno-spożywczego a konsumentom dostęp do żywności o wysokiej jakości. Nowa. wspólna dla członków konsorcjum (naukowców, rolników i przedsiębiorców, instytucji samorządowych i doradczych) strategia marketingowa dla produktów z pierwotnych form pszenic ułatwi wprowadzanie na rynek produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej oraz sprzyjać będzie transferowi wiedzy i innowacji w kolejnych ogniwach łańcucha rolno-spożywczego.

 

Źródła finansowania: Kwota pomocy : środki EFRROW i krajowe środki publiczne. Wkład własny: środki własne.

 

Całkowity budżet operacji: 1 857 982,96zl.

 

Obszar na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.34) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji: główna lokalizacja – obszar bydgosko-toruński.

 

Dodatkowa lokalizacja– obszary: starogardzki, chojnicki, grudziądzki, koniński

 

Strona internetowa: www.pradawneziarno.pl

 

Słowa kluczowe: produkcja roślinna i ogrodnictwo