Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych

W dniu 18 lutego 2021 r. Grupa Operacyjna EPI – „AGRO WIOSNA I” rozpoczęła realizację projektu w ramach działania „Współpraca” pn. „Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej„. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.

Cele szczegółowe:

  • Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość plonu  i jakość produktu finalnego.
  • Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
  • Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
  • Określenie wpływu ozonu, jako związku o charakterze elicytora na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
  • Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant.
  • Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

 

Źródła finansowania: Ze środków finansowych własnych partnerów projektu, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 „Współpraca”.

 

Budżet projektu: 5 770 679,56 zł

 

Czas realizacji projektu: 18.02.2021-31.12.2022

 

Obszar realizacji: PL634 GDAŃSKI

 

Największe korzyści:

Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Duże zapotrzebowanie rynku na owoce malin o wysokiej jakości konsumpcyjnej skutkuje intensyfikacją produkcji, która wiąże się z dużym zużyciem środków ochrony roślin w trakcie ich produkcji. Samo wytwarzanie środków ochrony roślin generuje problemy środowiskowe związane z powstającymi odpadami, znaczącym śladem węglowym i dużym żuciem wody, co w dobie zwiększających się jej niedoborów jest globalnym problemem. Stosowanie środków ochrony roślin wiąże się z nieuchronnym problemem pozostałości, których efekty odległego działania na konsumentów są trudne do oszacowania. W świetle powyższego uzasadnionym jest poszukiwanie alternatywnych metod do stosowanych w uprawie malin fungicydów, środków ograniczających rozwój patogenów grzybowych, do których zalicza się można ozon. W rezultacie owoce wyprodukowane na roślinach malin poddane innowacyjnej metodzie ochrony powinny być pozbawione patogenów grzybowych przez co wydłuży się ich trwałość w łańcuchu logistycznym. Dodatkowo traktowanie roślin malin ozonem skutkować powinno zwiększeniem zawartości związków bioaktywnych w owocach malin, poprzez mechanizm elicytacji. Zwiększona wartość handlowa wyprodukowanych owoców z zastosowaniem innowacyjnej technologii pozwoli na podwyższenie konkurencyjności produkcji w porównaniu do tradycyjnych, dotychczas stosowanych metod. Kolejnym aspektem wskazującym na potrzebę realizacji niniejszej operacji jest ograniczona trwałość podłoży kokosowych stosowanych w uprawie tunelowej owoców miękkich, w tym malin.
Problem ten można rozwiązać poprzez znaczne udoskonalenie dotychczasowego podłoża poprzez zastosowanie impregnacji substancjami pochodzenia naturalnego, a  tym samym wydłużenie w znacznym stopniu jego trwałości i czasu eksploatacji. Kolejnym znacznie udoskonalonym produktem będzie podłoże wzmocnione poprzez zastosowanie biodegradowalnych elementów wzmacniających. Zastosowanie tych elementów nie tylko wpłynie na trwałość podłoża, ale również na zwiększenie jego właściwości retencyjnych, co jest niezwykle ważne w produkcji roślinnej opartej o fatygację. Ważnym z punktu widzenia ekonomicznego aspektem uzasadniającym potrzebę realizacji planowanej operacji jest brak możliwości mechanicznego zbioru, w konsekwencji czego koszty zbioru stanowią dominujący strumień kosztów w całkowitej kosztochłonności produkcji. Opracowane modele rozwiązań pozwolą ograniczyć nakłady robocizny, zmniejszyć kosztochłonność zbioru, a tym zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji owoców deserowych malin.

 

Strona internetowa: www.agrowiosna.sante.futurity.pl