Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych

W dniu 18 lutego 2021 r. Grupa Operacyjna EPI – „AGRO WIOSNA I” rozpoczęła realizację projektu w ramach działania „Współpraca” pn. „Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej„. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.

Cele szczegółowe:

  • Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość plonu  i jakość produktu finalnego.
  • Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
  • Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
  • Określenie wpływu ozonu, jako związku o charakterze elicytora na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
  • Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant.
  • Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

 

Źródła finansowania: Ze środków finansowych własnych partnerów projektu, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 „Współpraca”.

 

Budżet projektu: 5 770 679,56 zł

 

Czas realizacji projektu: 18.02.2021-31.12.2022

 

Obszar realizacji: PL634 GDAŃSKI

 

Największe korzyści:

Na potrzebę realizacji projektu wskazują wielowymiarowe korzyści płynące z uzyskanych efektów końcowych operacji. Duże zapotrzebowanie rynku na owoce malin o wysokiej jakości konsumpcyjnej skutkuje intensyfikacją produkcji, która wiąże się z dużym zużyciem środków ochrony roślin w trakcie ich produkcji. Samo wytwarzanie środków ochrony roślin generuje problemy środowiskowe związane z powstającymi odpadami, znaczącym śladem węglowym i dużym żuciem wody, co w dobie zwiększających się jej niedoborów jest globalnym problemem. Stosowanie środków ochrony roślin wiąże się z nieuchronnym problemem pozostałości, których efekty odległego działania na konsumentów są trudne do oszacowania. W świetle powyższego uzasadnionym jest poszukiwanie alternatywnych metod do stosowanych w uprawie malin fungicydów, środków ograniczających rozwój patogenów grzybowych, do których zalicza się można ozon. W rezultacie owoce wyprodukowane na roślinach malin poddane innowacyjnej metodzie ochrony powinny być pozbawione patogenów grzybowych przez co wydłuży się ich trwałość w łańcuchu logistycznym. Dodatkowo traktowanie roślin malin ozonem skutkować powinno zwiększeniem zawartości związków bioaktywnych w owocach malin, poprzez mechanizm elicytacji. Zwiększona wartość handlowa wyprodukowanych owoców z zastosowaniem innowacyjnej technologii pozwoli na podwyższenie konkurencyjności produkcji w porównaniu do tradycyjnych, dotychczas stosowanych metod. Kolejnym aspektem wskazującym na potrzebę realizacji niniejszej operacji jest ograniczona trwałość podłoży kokosowych stosowanych w uprawie tunelowej owoców miękkich, w tym malin. Problem ten można rozwiązać poprzez znaczne udoskonalenie dotychczasowego podłoża poprzez zastosowanie impregnacji izolatem, będącym produktem ubocznym płyt pilśniowych. Izolat ten bogaty jest w biopolimery, takie jak polisacharydy oraz związki żywiczne, które po połączeniu z podłożem kokosowym w znacznym stopniu zwiększą jego trwałość, a tym samym wydłużą jego czas eksploatacji. Kolejnym znacznie udoskonalonym produktem będzie podłoże wzmocnione poprzez zastosowanie biodegradowalnych elementów wzmacniających wytworzonych z biowęgla z łuski słonecznika, spojonych ww. izolatem. Zastosowanie elementów wzmacniających nie tylko wpłynie na trwałość podłoża, ale również na zwiększenie jego właściwości retencyjnych, co jest niezwykle ważne w produkcji roślinnej opartej o fatygację. Ważnym z punktu widzenia ekonomicznego aspektem uzasadniającym potrzebę realizacji planowanej operacji jest brak możliwości mechanicznego zbioru, w konsekwencji czego koszty zbioru stanowią dominujący strumień kosztów w całkowitej kosztochłonności produkcji. Opracowane modele rozwiązań pozwolą ograniczyć nakłady robocizny, zmniejszyć kosztochłonność zbioru, a tym zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji owoców deserowych malin.

 

Strona internetowa: www.agrowiosna.sante.futurity.pl