Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie

Rolnictwo, podobnie jak inne sektory gospodarki narodowej, podlega nieustannym przemianom. Z jednej strony są one następstwem wzrastającej konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i zmian przepisów prawnych, a z drugiej strony coraz częściej wymuszane są przez dynamiczny postęp technologiczny. Nowoczesne technologie informatyczne znajdują zastosowanie bezpośrednio w działalności rolniczej, a dane gromadzone z ich wykorzystaniem stanowią cenne źródło informacji dla zarządzających gospodarstwem rolnym. Coraz częściej wykorzystywane są także w pracy doradczej. Doradztwo rolnicze to jeden z obszarów w sektorze rolnym, który wymaga wsparcia narzędziami i zasobami ICT, aby skutecznie realizować oraz efektywnie wspierać działania związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Koncepcja pn.: „Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie” została zrealizowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu z udziałem ekspertów zewnętrznych na zlecenie i we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w terminie 1.05-10.12.2020 r., w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach projektu opracowana została koncepcja nowoczesnego systemu dla doradztwa rolniczego, do tworzenia sieci kontaktów, wspierania wymiany wiedzy i innowacji, promowania dobrych praktyk, z wykorzystaniem technologii ICT. Założenia koncepcji stanowią podstawę do opracowania zintegrowanej platformy doradczej, umożliwiającej świadczenie usług i wymianę informacji w obszarze rolnictwa dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich drogą elektroniczną w formie tzw. e-usług.

Realizacja założeń koncepcji jest planowana na lata 2021-2026, w kilku etapach, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem projektu.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności procesu transferu wiedzy i innowacji pomiędzy nauką, rolnikami, doradztwem rolniczym i podmiotami dla zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności, w poszanowaniu środowiska oraz przygotowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych dla rolników i doradztwa rolniczego.

Projekt zakłada utworzenie klastra, w skład którego wejdą główni uczestnicy systemu AKIS (jednostki naukowo-badawcze, jednostki doradztwa rolniczego, KOWR, ARiMR, COBORU, okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, organizacje rolnicze i inne podmioty działające na rzecz rolnictwa, których udział wpłynie na podniesienie poziomu produkcji w rolnictwie i wspólnie stworzą zintegrowana platformę doradczą, która będzie wykorzystywana do wspierania procesu decyzyjnego w rolnictwie. Tworzony system od strony technologicznej będzie opierać się na bazowej platformie doradczej utworzonej w ramach projektu eDWIN i rozszerzonej o nowe funkcjonalności, e-usługi.

Potencjalni partnerzy do realizacji projektu na podstawie opracowanej koncepcji to:
1) Partnerzy merytoryczni:
– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
– Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
– Instytuty naukowo-badawcze i inne podmioty z branży
rolniczej,
2) Partnerzy technologiczni:
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
– Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
(WODR).
Dodatkowo zakłada się współpracę z innymi jednostkami w celu pozyskania źródeł informacji, wymiany danych i innych form współpracy.

 

Więcej informacji o projekcie w artykule opublikowanym w elektronicznym biuletynie nr 1/2021 wydawanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.