Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór dla doradców rolniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców rolniczych prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która:

 • Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
 • Posiada co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
 • Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
 • Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mail (podany w karcie zgłoszenia), szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części webinaryjnej
 2. Sześciodniowe szkolenie – wykłady i warsztaty w formie webinarium. Szkolenie odbywać się będzie w trzech dwudniowych sesjach w odstępach tygodniowych. Szkolenie realizowane będzie przez CDR O/Radom i CDR O/Poznań.
  Forma webinarium umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym, a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pomocą czatu. Prowadzący ma możliwość kontroli obecności uczestników. Webinarium kończy się testem sprawdzającym. Do zaliczenia webinarium wymagane jest 90% poprawnych odpowiedzi.Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 22.10.2020 r. e-mailem (skan) na adres: szkolenia.radom@cdr.gov.plDo karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przesłać pocztą tradycyjną przed rozpoczęciem szkolenia na adres CDR O/Radom ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom.

  Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych i rekrutacji:

  Harmonogram szkoleń:

  I. Część e-learningowa:

  Termin: 3-9.11.2020 r.

  Osoba do kontaktu:

  Renata Koczkodaj – r.koczkodaj@cdr.gov.pl, tel. 22 125 209, 22 729 66 34-38 wew. 209

  Każdy uczestnik, po zaliczeniu części e-learningowej, otrzyma link i hasło dostępu do webinarium.

   

  II. Część webinaryjna:

  Terminy szkoleń:

  sesja I:           23-24 listopada 2020 r.
  sesja II:          30 listopada – 1 grudnia 2020 r.
  sesja III:         7-8 grudnia 2020 r.

  Test sprawdzający po webinarium: 10.12.2020 r.

  W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zorganizowania większej liczby szkoleń.

  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się osobie, która uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające po części e-learningowej i 90% po części szkolenia  w formie webinarium.

  Szkolenie kończy się egzaminem e-learningowym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Egzamin jest uważany za złożony z  wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego. Termin przystąpienia do egzaminu należy określić w karcie zgłoszenia na szkolenie.

  Terminy egzaminów:

  1. 14.12.2020 r.

  2. 16.12.2020 r.

  3. 18.12.2020 r.

  Koszt szkolenia:

  Koszt obowiązkowy udziału w szkoleniu wynosi 584 zł, które należy wpłacić po zakwalifikowaniu na szkolenie, w przeciągu 5 dni, na konto CDR Oddział Radom:

  BGK O/O Warszawa: 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004

  W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko / nazwę szkolenia.

  O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

  Do pobrania: